Dagens kommunale boliger med adresse Buholen 20 og 22 ligger på eiendom gnr. 106/bnr. 575. For å tilrettelegge for flere plasser er det behov for utvidelse av dagens bygningsmasse. Planområdet er i dag regulert til parkering og friområde (plan-id 178) og til offentlige bygninger (plan-id 112). Det ønskes å regulere arealene innenfor en felles plan med endret disponering av friarealer og bebygde arealer, men med ca. tilsvarende størrelser som i gjeldende planer.

Det vil legges opp til parallell plan- og byggesaksbehandling, jf. pbl. §12-15.

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4.

 

Kontaktperson for plansaken i kommunen:

Christanse Reitan Yttervik, arealplanlegger/utbyggingsservice, tel.63 83 51 82, christanse.reitan.yttervik@ralingen.kommune.no.

 

Planarbeidet gjennomføres i medhold av plan- og bygningsloven, og utføres for Rælingen kommune av Vindveggen Arkitekter AS.

 

Merknader eller opplysninger til planarbeidet sendes med frist innen 05. februar 2018 på epost til regulering@vindveggen.no, eller pr. brev til:

Vindveggen Arkitekter AS, Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm

Gjenpart av merknad sendes Rælingen kommune, utbyggingsservice, pb. 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.