I henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg, Rælingen kommune. Planområdet omfatter eiendommene 102/362, 102/210, 102/224, 102/342, 102/44, og deler av eiendommene gnr./bnr: 102/360, 102/358, 102/359, 102/5, 99/94, 99/7, 99/1-3-5, 102/7, 125/1, 103/9, 99/13 og 99/203.

 

Deler av planområdet er i dag regulert til offentlige byggeområder, land- og skogbruksområde, friområder og trafikkområder. I kommuneplanen ligger området inne som idrettsanlegg, LNF-område og offentlig bebyggelse. I forbindelse med kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020, vedtatt av kommunestyret 04.11.2009, ble det utarbeidet konsekvensutredning av planområdet. Miljøverndepartementet har gitt tillatelse til oppstart av planarbeidet i tråd med markaloven § 6 første ledd.

 

Merknader  angående planarbeider kan innen 08.08.2014 rettes til:

GRINDAKER AS

Postboks 1340 Vika

0113 OSLO

Kontaktpersoner:

Christina Sæter tlf.: 41 66 86 06

Geir Pettersen tlf.: 41 45 38 77

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling

Kart Marikollen idrettsanlegg.jpg