I henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Brudalsvegen, Rælingen kommune. Planområdet omfatter eiendommene 99/7,99/1, 99/18,99/14,99/3,97/3,94/1,93/1,90/1,

92/13,92/1,91/1,84/3,89/7,89/12,99/102, 99/102/1 og 99/3.

Formålet med planarbeidet er å oppgradere dagens tur/driftsvei til skogsbilvei fra Marikollen til Ramstadsjøen. Tilførselsledning for snøproduksjon til Marikollen idrettsanlegg etableres i Brudalsvegen. Planområdet ligger innenfor Østmarka og i kommuneplanen er planområdet avsatt til LNF-formål. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt tillatelse til oppstart av planarbeidet, i tråd med markaloven § 6 første ledd.

 

Merknader angående planarbeider kan innen 08.08.2014 rettes til:

GRINDAKER AS

Postboks 1340 Vika

0113 OSLO

Kontaktpersoner:

Christina Sæter tlf.: 41 66 86 06

Geir Pettersen tlf.: 41 45 38 77

 

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.