Rælingen kommune har laget en faglig veileder om tverrfaglig samarbeid for barn og unge i aldersgruppen 0-23 år. Veilederen benyttes av ledere og ansatte som arbeider med og møter barn, unge og deres familier i Rælingen kommune.

Det  tverrfaglige samarbeidet utøves mellom:

· Barnehager/skoler

· Helsetjenesten (hjemmebaserte tjenester, psykisk helse/rus, fysio-ergoterapitjenesten, forebyggende helsetjenester, tjenestekontoret for helse og omsorgstjenester )

· Barnevernstjenesten

· Flyktning- og inkluderingstjenesten

· Pedagogisk avdeling med PPT, spesialpedagoger og logoped

· Foresatte

· Andre aktuelle samarbeidspartnere (for eksempel politi, BUP, HAB)

 

Her finner du veileder og folder om tverrfaglig samarbeid i Rælingen kommune:

- Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i aldersgruppen 0 – 23 år - en veileder for ledere og ansatte.

- Brosjyre til utdeling til aktuelle brukere.