Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI Logo_BTI

Hvordan se barn/ungdom som er utsatt for vold og overgrep?

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

Rælingen kommune har i mange år jobbet tverrfaglig for å bli bedre på å se og hjelpe barn som trenger noe ekstra, inkludert de som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Som en del av dette skal vi ta i bruk BTI-bedre tverrfaglig innsats og bedre og mer tilgjengelige digitale verktøy. Det vil gi ansatte god oversikt over hva de skal gjøre og hvordan, samtidig som det blir lettere for foreldre og andre som skal samarbeide å vite hva som skjer. 

For å være sikre på at systemet er godt tilpasset sånn som vi er organisert i Rælingen og lett å bruke, skal det først utprøves i perioden november 2019-juni 2020, før det tas i bruk av alle skoler og barnehager og deres tverrfaglige samarbeidspartnere. Marikollen ungdomsskole, Blystadlia skole og barnehage, Elgen barnehage og Hektneråsen barnehage er piloter og skal teste ut digitale verktøy. 

Hvis du ønsker en kikk på handlingsveilederne som skal testes ut, så finner du dem på ralingen.bedreinnsats.no. Dette er under arbeid så vi tar gjerne mot forslag til forbedringer på bti@ralingen.kommune.no! Mer info om modellen BTI-bedre tverrfaglig innsats finner du her: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/.

 

Trygg oppvekst - mestre hele livet 

Trygg oppvekst-mestre Logo_tryggoppveksthele livet er Rælingen kommunes prosjekt i program for folkehelse gjennom Akershus fylke (fra 01.01.20 Viken).

Gjennom prosjektet vil vi legge til rette for bedre psykisk helse hos barn og unge gjennom at: 

  • Trygge voksne møter barn og unge i barnehage, skole og fritid.
  • Barn og ungdom i Rælingen kommune har verktøy til å mestre livets opp- og nedturer.
  • Barn og ungdom i Rælingen vet hvem de kan si fra til når de trenger hjelp. 
  • Foreldre vet hva de kan gjøre for å være trygge voksne for sine barn og ungdommer

Skoleåret 2019-2020 er Løvenstad og Sandbekken skoler, Løvlia, Torva, Lilleborg og Sannum barnehage piloter og skal teste ut tiltak rettet mot ansatte, barn og ungdom i barnehage og skole og foreldre.

For barn og unge har vi valgt å teste ut tema fra jegvet.no. «Jeg vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler. «Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring - og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig.

Innholdet i «Jeg vet» bygger på innsiktsarbeid og dialog med barn, ungdom og ansatte i skoler og barnehager. Alt materialet i læringsressursen er forankret i forskningsbasert kunnskap, og er utviklet i tett samarbeid med fagekspertise på voldsområdet.

Ressursen skal gi barn og unge kunnskap om og forståelse for:

  • ulike former for vold, mobbing og seksuelle overgrep
  • hvilke rettigheter barn og unge har for vern mot vold og overgrep
  • hvem man kan snakke med og hvor man kan få hjelp

«Jeg vet» er temabasert, og kan brukes i mange fag. Alt innholdet i «Jeg vet» er forankret i rammeplan for barnehager og skolens læreplanverk. Det er lagt opp til at det brukes om lag to undervisningstimer til denne dialogen/opplæringen i semesteret.

 

Nyttige linker:

Barneverntjenesten

Er du bekymret for et barn i Rælingen?

Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at de blir tatt godt vare på.
Både foreldre og barn/ungdom kan selv ta kontakt med barneverntjenesten for å få hjelp
siden til barneverntjenesten finner du nødvendig kontaktinformasjon, informasjon om bekymringsmelding, og spørsmål og svar om barneverntjenesten

Alarmtelefon for barn og unge: Ring 116 111


Logo_Alarmtelefon

Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt fra kl. 1500 – 0800.
I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen.

Alarmtelefonen for barn og unge er også til for deg som er bekymret for barn og unge som bærer på store utfordringer i hverdagen. Telefonen er gratis.

På https://www.116111.no/ kan du lese mer om hvem som kan ringe, hva som skjer når du ringer, og andre tips og råd i en vanskelig situasjon.

 

Avergingsplikten


Manglende kunnskap om, og ulik forståelse eller praktisering av avvergingsplikten, kan i verste fall føre til at utsatte for vold og overgrep ikke får nødvendig hjelp i tide.

På https://plikt.no finner du informasjon om avvergingsplikten, hvordan du kan avverge og i samarbeid med den det gjelder.

 

Logo_plikt.no

 

Andre ressurssider:

https://dinutvei.no/

https://www.bufdir.no/vold/

https://www.ung.no/vold/2814_Hva_er_vold.html

https://rettentil.no/

snakkemedbarn.no

https://utveier.no/

 

Hver høst foregår Trygghetsuka i Rælingen, hvor hensikten er å dele informasjon, artikler, kontaktinfo og nettressurser som skal bidra til å øke kunnskapen og senke terskelen for å si ifra dersom du har mistanke om vold, eller selv er utsatt for vold. 

Trygghetsuka i Rælingen i 2019 foregikk på nettet.