Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trefelling

Generelt

Beskrivelse

Her finner du informasjon om trefelling på kommunal tomt. Ønsker du informasjon om trefelling på privat tomt kan du lese mer her

Målgruppe

Innbyggere i Rælingen kommune

Pris for tjenesten

Det er ingen kostnader tilknyttet søknad om trefelling på kommunal tomt. Dersom søknaden innvilges vil det fremkomme i svaret hvem som dekker kostnader knyttet til fellingen. Kommunen kan dekke kostnadene dersom treet er vurdert til å utgjøre en fare for liv, helse eller skade på eiendom. Dersom årsaken til fellingen er solforhold eller utsikt må søker selv dekke kostnadene.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du har behov for å felle et tre eller annen vegetasjon på kommunal eiendom må du søke skriftlig. Skjema for søknad til trefelling finner du her. Skjemaet kan du printe ut og sende i posten til:

Rælingen kommune
Kommunalteknikk
Postboks 100
2025 Fjerdingby

eller scanne og sende det som vedlegg til: postmottak@ralingen.kommune.no. Husk å legge ved kart over området.

Saksbehandling

Kommunen gjennomfører befaring av området og behandler søknader fortløpende. Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. april til 15. juli av hensyn til yngletid for dyr og fugler. Tillatelse kan også kun gis dersom det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene. Vurderingskriterier som legges til grunn er klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, enighet i nabolaget og om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren.

En eventuell tillatelse er gyldig i 6 måneder, dersom ikke annet fremgår i svar på søknaden.

Klagemulighet

Dersom du ønsker å klage på kommunens avgjørelse må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottat.

Annen informasjon

Kommunen ønsker å gjøre oppmerksom på at felling av trær på kommunal tomt uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt.

Tjenesten oppdatert: 26.01.2018 13:30