Kontaktinformasjon til Tjenestekontoret for helse og omsorg

Telefon: 64 80 20 96 (kl. 0900 -1400 mandag - fredag)
Besøk: Dovrebygget, inngang A, 2. etasje, Øvre Rælingsveg 176, 2008 Fjerdingby.
Kontoret er åpent for besøkende mellom kl. 0900 til kl. 1400 mandag til fredag.
Post: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg, Pb. 100, 2025 Fjerdingby
Enhetsleder: R. Victoria Frogner Michelsen

Her finner du skjemaer - Søk her

Søknad om bolig

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Oversikt over alle skjemaer

Mer relevant informasjon og brosjyrer finner du nederst på siden.

Våre ansvarsområder

Enheten behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen, kommunale utleieboliger, parkeringstillatelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis. Vi har ansvar for drift av en rekke tjenester:  

 • støttekontakt,
 • avlastning,
 • brukerstyrt personlig assistanse,
 • personlig assistanse,
 • omsorgslønn,
 • fysioterapi (over 18 år) ergoterapi (0 - 100 år),
 • frisklivssentralen,
 • hjelpemiddeltjenesten, 
 • innsatsteam jobber med tverrfaglig rehabilitering etter utskrivelse fra sykehus/korttidsavdeling, i tillegg til forebyggende helsearbeid rettet mot at eldre eller personer med funksjonsnedsettelse som fortsatt skal kunne bo hjemme.
 • Seniorkonsulent gjennomfører forebyggende hjemmebesøk hos eldre som fyller 80 år.
 • Koordinerer og har ansvar for boligsosialt arbeid på system- og individnivå, i tillegg til systemansvar for IKT-system innenfor helse og omsorg.

 

Tildeling/saksbehandling

Vi behandler søknader og skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys og tildeles nødvendige helse- og omsorgstjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).

Ved tildeling av tjenester legges det vekt på at innbyggerne skal være aktive i egne liv. Det fokuseres på at den enkelte skal få mulighet til å utnytte sine ressurser, og på den måten mestre egen hverdag.

 

Pakkeforløp psykisk helse og avhengighet

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.  De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kontaktperson er Birte Vian-Solli, som kan kontaktes via tjenestekonoret for helse og omsorg på telefon 481 67 515.