Tilstandsrapport kvalitetsvurdering av grunnskolen 2015, vedtatt 17.06.2015

Sammendrag hentet fra rapporten:

Tilstandsrapport 2015 viser at elevene og foreldre gjennomgående er fornøyd med opplæringstilbudet og spesielt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Videre framkommer det at rælingsskolens elever avslutter grunnskolen med et gjennomsnittlig læringsutbytte på nasjonalt snitt. Sett under ett er 2014-resultatene i engelsk på 8. trinn og i regning, engelsk og digitale ferdigheter på 1.-4. trinn tilfredsstillende. For øvrig er det stor variasjon i elevresultatene fra år til år og mellom skoler, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene. Kartleggingen viser at det er for mange elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og på og under bekymringsgrensene på nasjonale kartleggingsprøver på 1.- 4. trinn. Videre er karakterene i matematikk for lave, spesielt gjelder dette skriftlig eksamen.

 

I det store bildet av rælingsskolen er hovedutfordringen å løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene og regning gjennom de siste årene. Dette krever målrettet arbeid basert på individ-, gruppe- og systemnivå på den enkelte skole og riktig faglig innretning og satsning fra skoleeier.

 

Strategi for skoleeier 2015-2018 legges fram for politisk behandling samtidig med denne rapporten.Strategidokumentet bygger på blant annet på tilstandsrapport 2014 og 2015 og Prosjekt rælingsskolen som har vært skoleeiers hovedstrategi for kvalitetsutvikling fra 2012. Konkretiseringen av Strategi for skoleeier 2015-2018 er sentral for rådmannens oppfølging av tilstandsrapport 2015.