Tilstandsrapport 2016 viser at elever og foreldre gjennomgående er fornøyd med opplæringstilbudet og spesielt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Videre framkommer det at rælingsskolens elever avslutter grunnskolen med et gjennomsnittlig læringsutbytte på nasjonalt snitt. Sett under ett er 2015-resultatene i engelsk på 8. trinn og i regning, engelsk og digitale ferdigheter på 1.-4. trinn tilfredsstillende. For øvrig er det stor variasjon i elevresultatene fra år til år og mellom skoler, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene. Kartleggingene viser at det er for mange elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og på og under bekymringsgrensene på nasjonale kartleggingsprøver på 1.- 4. trinn, selv om det kan spores en framgang. Videre er karakterene i matematikk for avgangselever 10. trinn fortatt lave. Spesielt gjelder dette skriftlig eksamen.

I det store bildet av rælingsskolen er hovedutfordringen å løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene og regning gjennom de siste årene. Dette krever fortsatt målrettet arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå på den enkelte skole og riktig faglig innretning og satsning fra skoleeier.

«Strategi for skoleeier 2015-2018» er sentral for rådmannens oppfølging av Tilstandsrapport 2016, formulert og konkretisert i punkter for 2. års oppfølging.

Hovedtrekk rælingsskolen brukerundersøkelser

Elevundersøkelsen

 Resultatene er stabile sammenliknet med 2014 og er påsnitt med nasjonalt nivå

 I perioden 2013-2015 har indeksen læringskultur hatt en signifikant framgang på 7. trinn og på ungdomstrinnet

 Andel elever som oppgir at de har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere er stabil og på snitt med kommunegruppe 7 og nasjonalt nivå (7. og 10. trinn)

Foreldreundersøkelsen

 Svarprosenten 45,9% har gått noe tilbake i forhold til 2014 (51,3%)

 Rælingsskolen skårer gjennomgående på snitt med nasjonalt nivå og resultatene er stabile sammenliknet med 2014.

 Foreldre i SFO er gjennomgånde signifikant mer fornøyd enn foreldre i Akershus.

Se mer: Tilstandsrapport 2016 - Kvalitetsvurdering av grunnskolen - vedtatt 15.06.2016.