Skoleeier og skolene følger elevenes læringsresultater tett. Det foregår både gjennom skoleeiers fortløpende analyser, i skoleeiers løpende dialog med rektorene, i den enkelte skoles oppfølging av resultatene, og i kvalitetsdialogene hvor skolens ledergruppe legger frem sine vurderinger og ambisjoner. Nesten all undervisning i rælingsskolen gis av lærere med godkjent utdanning for det trinn og i de fag de underviser. Det er fortsatt viktig å styrke videreutdanningen for å sikre at alle har godkjent utdanning etter nye lovkrav fra 2025. Ut over dette, vil kompetanse og videreutdanning som styrker rælingsskolens viktigste satsingsområder bli prioritert. Rælingsskolens elever avslutter grunnskolen med et læringsutbytte omtrent som tidligere år, men noe under nasjonalt snitt. 2020 var et unntaksår med avlyst eksamen og stengte skoler i innspurten av opplæringen for elevene pga koronapandemien. Det er derfor vanskelig å fullt ut vurdere resultatene dette året.

Rælingen ligger likt med Viken fylke og over nasjonalt nivå for fullført og bestått videregående opplæring. Tendensen for Rælingen viser positiv utvikling når man ser de siste 6 årene samlet. Andelen elever som melder om at de blir mobbet på skolen er synkende, men likevel bekymringsfull.

Skoleeier har god oversikt over skolenes arbeid på området. Det har vært jobbet mye med dette i 2020 både på skoleeier- og skolenivå, men arbeidet må fortsatt være høyt prioritert videre. Brukerundersøkelsene viser på andre områder at elever og foreldre gjennomgående er fornøyd med opplæringstilbudet og spesielt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO).

Kartleggingsprøvene for 1.-4. er utformet for å finne elever som trenger ekstra hjelp og oppfølging, og resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet. De sier ikke noe om kvaliteten på opplæringen, og kan ikke brukes til å sammenligne skoler og kommuner. De er imidlertid nyttig styringsinformasjon for skoleeier med tanke på oppfølging av skolenes prioriteringer og innretting av arbeidet.

Vi har over flere år sett en tydelig positiv trend i resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn. I 2020 var resultatene ikke like gode på dette trinnet. Prøvene tester grunnleggende ferdigheter hos elevene etter fire års skolegang, og må ses i sammenheng med den opplæringen de får på småtrinnet. Vi kan ikke konkludere at noe i opplæringen i rælingsskolen har endret seg i negativ retning som medfører disse resultatene, men oppfølgingen av resultatene blir viktig i videre kvalitetsdialoger med skolene. Resultatene på nasjonale prøver på 8. og 9. trinn viser forventet progresjon og på enkelte områder også over forventet progresjon.

Rælingsskolen har fortsatt en lav prosentandel spesialundervisning sammenliknet med nasjonalt snitt, men det er et økende omfang. Det er viktig å sikre at så mange elever som mulig får dekket sine faglige behov og sine rettigheter innenfor den ordinære undervisningen, og kommunen jobber med å sikre en god praksis rundt dette. Systemsamarbeidet med PPT og god utnyttelse av ressurslærerfunksjonene i lesing og regning skal bidra til å fange opp elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet (opplæringsloven § 5-1). Det er et stort behov for å styrke kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolene som sikrer tidlig innsats når elever begynner å streve i læringsløpet. I dette utviklingsarbeidet inngår skolens viktige oppdrag med å inkludere alle elever i fellesskapet. Dette kan ikke alltid skolen klare alene. Hele «laget rundt barnet» må bidra når det ikke er kun de skolefaglige løsningene som må til. Vi ser mange elever med sammensatte vansker som kan omfatte både psykisk helse, familiesituasjon og sosiale vansker. Derfor er PPT og øvrige tjenester innenfor Enhet for familie og helse rælingsskolens viktigste samarbeidspartnere i det videre utviklingsarbeidet.

 

Tilstandsrapport grunnskolen 2021