Hovedutfordringen er å løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene. Det er innført felles standard på leseopplæring på 1. og 2. trinn, gjeldende fra skoleåret 2016/2017, og det vil bli utarbeidet en tilsvarende standard for leseopplæring på 3. og 4. trinn. Å løfte elever til høyere mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter og i fag krever målrettet arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå på den enkelte skole og riktig faglig innretning og satsning fra skoleeier.

Sett under ett er 2016-resultatene i engelsk på 8. trinn på nasjonale prøver tilfredsstillende. Dette gjelder også resultatene i regning og digitale ferdigheter på 1.-4. trinn på nasjonale kartleggingsprøver. For øvrig er det stor variasjon i elevresultatene fra år til år og mellom skoler, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene. Kartleggingene viser at det er for mange elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og på og under bekymringsgrensene på nasjonale kartleggingsprøver på 1.- 4. trinn, selv om det kan spores en framgang.

«Strategi for skoleeier 2015-2018» er sentral for rådmannens oppfølging av Tilstandsrapport 2017, formulert og konkretisert i punkter for 3. års oppfølging.

 

Les hele Tilstandsrapport grunnskole 2017 her.  Nøkkeltall og oversikt over den enkelte skoles resultater følger som vedlegg (se vedlegg til Tilstandsrapporten). 

 

Tilstandsrapporten er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inngår i grunnlaget for skoleeiers oppfølgingsansvar jf. opplæringsloven § 13-10.

Rapporten ble vedtatt i kommunestyret 14. juni 2017.(Se lenken for å følge saken via Kommune-TV.)