Naturens tilstand 2015

 • Det er ikke registrert tap av naturmangfold i arealplansaker i 2014.
 • Det er gitt en dispensasjon i Nordre Øyeren naturreservat til utvidelse av eksisterende avløpsanlegg.
 • Kartleggingsstatusen for biologisk mangfold i kommunen er vurdert som god.
 • Det er registrert 4 lokaliteter med hul eik, men det antas at det er store mørketall.
 • Det ble i 2014 registrert 18 henvendelser for felling av trær, det antas at det reelle antallet er større.
 • Det er i 2014 utarbeidet en egen rutine for vurdering av naturmangfold i arealsaker, samt eget kvalitetssikringsskriv som redegjør for de kravene som stilles til kartlegging og utredning av natur i arealsaker.
 • Det er gjennomført tiltak for å bekjempe de fremmede artene kjempebjørnekjeks, parkslirekne og kanadagjess. Det er antatt store mørketall i registreringen av fremmede arter.
 • Det ble i 2014 felt 10 elg (av tildelt kvote på 15) og 16 rådyr (av tildelt kvote på 68).
 • Det er ikke felt noen bever de to siste sesongene (av tildelt kvote på 4). Det er i tillegg gitt tillatelse til skadefelling av bever som har etablert seg på Myrdammen de siste årene uten at det er gjennomført skadefelling de to siste årene.
 • Det ble i 2014 registrert 20 fallvilthendelser, av disse var 19 påkjørsel med bil, mens en er registrert som sykdom eller skade.
 • Det ble i 2014 tiltdelt fisketiltaksmidler til Rælingen Jeger- og Fiskeforening (RJFF) og Oslo fiskeadministrasjon (OFA). RJFF gjennomfører hvert år kultiveringsarbeid i form av utsetting av ørret ved ni vann i Østmarka, samt tynningsfiske av mort i Ramstadsjøen. I tillegg selges det fiskekort og det gjennomføres prøvetaking og kalking av vannene.
 • Siden markaloven ble vedtatt i 2009 er det kun behandlet dispensasjonssaker, samt to reguleringssaker.
 • Det behandles hvert år en søknad om motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med utsetting av fisk.
 • I løpet av 2013 og 2014 ble det laget ny turvei fra Myrdammen til Nordby, det ble også gjennomført en oppgradering av Åmodtdammen friluftsområde.
 • Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er under revisjon og vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med tilrettelegging for friluftslivet.
 • Ny kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt august 2015. Det er i den forbindelse utarbeidet et miljøprogram for kommunens bygg- og anleggsprosjekter og en lokal læreplan for skole og barnehage.
 • Det ble i 2014 arrangert en miljøkonkurranse for barnehagene i regi av miljøprosjektet Renofil, hvor det ble samlet inn nok telys til å produserte 13 sykler.
 • Det er satt ut 110 søppeldunker i kommunen for å forhindre tilfeldig forsøpling.
 • Det ble i 2013 gjennomført en kartlegging av private oljetanker, men det er fremdeles usikkerhet knyttet til antallet nedgravde oljetanker i kommunen.
 • Det ble i sesongen 2014-2015 benyttet 244 tonn salt til salting av vegene.
 • Det ble i 2013 gjennomført en kartlegging av de spredte avløpsanleggene i kommunen. Det ble registret 119 separate avløpsanlegg, 12 minirenseanlegg og 2 filterbedanlegg.
 • Rælingen kommune deltar i to interkommunale samarbeidsprosjekter for å oppfylle kommunens forpliktelser etter vanndirektivet.

Les hele tilstandsrapport for natur og miljø her.

 

Oppfølging av tilstandsrapporten

Kommunestyret vedtok i august 2015 at det skal gjennomføres tiltak for å følge opp rapporten for å styrke kommunens arbeid med natur og miljø. Tiltakene er knyttet til tre områder. Disse er:

 • Styrke kunnskapsgrunnlaget
 • Tydeliggjøre rolle og myndighet
 • Forbedre kommunens rapportering og miljøinformasjon

 

Miljøinformasjonsloven
1. januar 2004 trådde miljøinformasjonsloven i kraft. Loven gir alle innbyggere rett til å få miljøinformasjon både fra offentlige styringsmakter og offentlige og private virksomheter. Kommunen har gjennom loven en plikt til å ha kunnskap om miljøforhold. Denne plikten gjelder både å ha miljøinformasjon som er relevant i forhold til egne ansvarsområder og funksjoner, og å gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig.  

 

Informasjonen skal gjøres lett tilgjengelig for allmennheten, slik at innbyggere skal kunne følge med og ha oversikt over utviklingen av miljøproblemene, både nasjonalt og lokalt.

 

For å lese mer om kommunens arbeid på natur og miljø kan du se her

 

Kommunen har også en egen tilstandsrapport for grunnskolen

 

Foto: Ravinesystemet på Neshagan