Tilstandsrapporten skal gi et samlet bilde av tilstanden innenfor et tjenesteområde eller tema, og gi et grunnlag for oppfølging og videreutvikling.
 
Hensikten med tilstandsrapportene er å gi kommunestyret, ansatte og innbyggere innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger og gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet.
 
Tilstandsrapportene har både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I kontrolldimensjonen vurderes tilstanden, og skal ivareta lovkrav knyttet til internkontroll og rapportering, og ivareta kommunens eget behov for oversikt og kontroll. Utviklingsdimensjonen handler om den oppfølgingen som skjer på bakgrunn av vurderingene, der tilstandsrapporten skal bidra til prioritering av løpende forbedringsarbeid, utviklingsområder og ressursinnsats i enhetene kommende år, samt bidra til revidering av kommende planer og strategier på tjenesteområdet.
 
Innhold
  • Satsingsområder
viser sentrale føringer i gjeldende styringsdokumenter, vedtatte strategier for tjenesteutvikling og nasjonale føringer
 
  • Nøkkeltall
viser sentrale nøkkeltall for tjenestemottakere, økonomi, bemanning og kvalitet og tjenestedata
 
  • Resultater
viser sentrale resultater innenfor tjenesteområdet
 
  • Vurdering og grunnlag for videre arbeid
viser vurderinger av tilstanden og gir anbefalinger til videre arbeid
 
Tilstandsrapportene er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder nøkkeltall og resultater fra foregående år. Nøkkeltallene i rapporten er i hovedsak fremstilt som kommunens utvikling over 5 år sammenlignet med gjennomsnittsdata for landet. Tilstandsrapportene er i hovedsak innrettet på kommunenivå, og data på enhetsnivå behandles i enhetenes egne organer (internt og i utvalg).