Det er positiv utvikling i tallene for lærertetthet i forhold til fjoråret. Dette har sammenheng med krav til lærernorm, og skolenes prioriteringer for å oppfylle denne i størst mulig grad.  Lærertettheten er lavere enn på nasjonalt nivå og i Akershus fylke. Krav til lærernorm kombinert med et økende antall assistenter (barneveiledere) i skolen de siste årene krever god styring og dialog på skoleeier- og skoleledernivå.

 

Total andel spesialundervisning pr. juni 2018 er 4%. Rælingen ligger dermed fortsatt lavt sammenliknet med nasjonalt nivå. Det er noe økende omfang vedtak særskilt språkopplæring. 

 

For avgangselevene i 2008 - 2013 foreligger tall for fullført og bestått videregående opplæring etter første år VGO og innen fem år etter avsluttet grunnskole. Rælingen ligger under Akershus fylke, slik vi med unntak av 2017 har gjort de siste fem årene.

 

Nasjonale kartleggingsprøver 1.-4. trinn viser betydelige forskjeller mellom skolene og fra år til år på den enkelte skole. Resultatutviklingen i lesing er ikke tilfredsstillende, og for enkeltskoler bekymringsfull. Det er innført en standard for leseopplæring i rælingsskolen på 1.-4. trinn.

 

Nasjonale prøver på 5. trinn har betydelig bedre resultater fra 2017 til 2018 i alle tre prøveområder. Selv om et bekymringsfullt antall elever ligger på og under bekymringsgrensen på nasjonale kartleggingsprøver fremdeles, mener vi nå å kunne se at en langsiktig satsing på grunnleggende ferdigheter på disse trinnene har effekt. Trenden på nasjonale prøver på 5. trinn er at et minkende antall elever er på laveste mestringsnivå i både lesing, engelsk og regning. Vi ser ikke samme utviklingstrend på 8. og 9. trinn. Her er resultatene mer varierende fra år til år, og i 2018 var det langt svakere relativ utvikling for elevene fra 8. til 9. trinn enn man forventet.

 

Avgangselevene får standpunktkarakterer på nivå med nasjonalt snitt eller over. Eksamenskarakterene viser positiv utvikling, og er i 2018 rundt snittet for Akershus og nasjonalt. Det er forskjell mellom gutter og jenters grunnskolepoeng i favør jentene, men langt mindre forskjell enn på nasjonalt nivå og i forhold til Akershus.

 

Hovedutfordringen er å løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter gjennom hele grunnskoleløpet og å skape stabilt gode resultater over tid i rælingsskolen. Å løfte elever til høyere mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter og i fag krever målrettet arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå på den enkelte skole og riktig faglig innretning og satsning fra skoleeier.

Tilstandsrapporten finner du ved å trykke her                 Vedlegg til tilstandsrapporten finner du ved å trykke her