Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tekniske hjelpemidler - utlån

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Ansvar: Tjenestekontoret for helse og omsorg

  Beskrivelse

  Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

  Kriterier/vilkår

  Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

  Samarbeidspartnere

  Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

  Pris for tjenesten

  Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

  Folketrygdloven kap. 10 
  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

  Hjelpemiddellageret utfører utlån av tekniske hjelpemidler ved midlertidig behov. Hjelpemidlene lånes ut 3 måneder av ganger med muligeht for fornyelse ved behov. Hjelpemiddellageret tar også i mot henvendelser om reperasjoner av tekniske hjelpemidler.

  Hjelpemiddellageret er åpent for utlån og levering av hjelpemidler tirsdag og torsdag 10-14, samt fredag 12-14. Åpent for telefonhenvendelser alle dager kl 9-15. Kontaktperson Mette Christensen

  Tlf: 481 67 643

  Adresse: Kirkebyvegen 2, 2008 Fjerdingby

  For spørsmål omkring behov for varige hjelpemidler kontakt ergoterapitjenesten.

  Ved AKUTT BEHOV for reparasjon av tekniske hjelpemidler ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentralens akuttnr: Dagtid: 21 06 97 00/kveld og helger 452 16 220

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 16:16