Strategi for barnehageeier 2022-2026 har som overordnet funksjon å bidra til langsiktighet i barnehageeiers arbeid med kvalitet i tråd med sentrale og lokale føringer. Strategidokumentet gir grunnlag for andre planprosesser og for årlige prioriteringer i handlingsprogrammet og i barnehagens virksomhetsplan. Intensjonen er at de strategiske prioriteringene skal gi kraft og kontinuitet i barnehageeiers innsats de kommende fire årene, og at de sentrale aktørene har et felles overordnet fokus i det videre arbeidet med kvalitetsutvikling i rælingsbarnehagen. Strategi for barnehageeier 2022-2026 er en strategi for eier og omfatter derfor ikke de private barnehagene. Det er ønskelig å få til et utvidet samarbeid med de private barnehagene, og strategien vil være et godt utgangspunkt for dette arbeidet.  

 

Se hele dokumentet:

Strategi for barnehageeier 2022-2026