Tjenestekontoret for helse og omsorg behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i Rælingen kommune, kommunale utleieboliger, parkeringstillatelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis. Vi har også ansvar for drift av en rekke tjenester:  

 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Personlig assistanse
 • Omsorgslønn
 • Fysioterapi (over 18 år) og ergoterapi (0 - 100 år)
 • Frisklivssentralen
 • Hjelpemiddeltjenesten
 • Vurderings- og mestringsteam er en tverrfaglig tjeneste bestående av ergoterapeut, sykepleier og to fysioterapeuter. Vi skal vurdere og kartlegge brukers behov og anbefale rett tjeneste til rett tid. Videre tilbyr vi intensiv tverrfaglig rehabilitering i inntil seks uker. Vi er opptatt av hva som er viktig for deg og hvilke ressurser du har, slik at du oppnår størst mulig grad av egenmestring.
 • Forebyggende hjemmebesøk hos eldre som fyller 80 år.
 • Koordinerer og har ansvar for boligsosialt arbeid på system- og individnivå, i tillegg til systemansvar for IKT-system innenfor helse og omsorg.

 

Søknadsskjemaer

Søknad om bolig

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Oversikt over alle skjemaer

Mer relevant informasjon og brosjyrer finner du nederst på siden.

Tildeling/saksbehandling

Vi behandler søknader og skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys og tildeles nødvendige helse- og omsorgstjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).

Ved tildeling av tjenester legges det vekt på at innbyggerne skal være aktive i egne liv. Det fokuseres på at den enkelte skal få mulighet til å utnytte sine ressurser, og på den måten mestre egen hverdag.

 

Kontaktinformasjon til Tjenestekontoret for helse og omsorg

Tjenestekontoret for helse og omsorg tar imot besøkende kun etter avtale.

Kontaktinformasjon

Telefon: 64 80 20 96 (kl. 0900 -1400 mandag - fredag)

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Besøksadresse: Dovrebygget, inngang A, 2. etasje, Øvre Rælingsveg 176, 2008 Fjerdingby.

Postadresse: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg, Pb. 100, 2025 Fjerdingby

Du kan også levere post i postkassen utenfor inngang A, Dovrebygget.