Tjenestekontoret for helse og omsorg behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i Rælingen kommune, kommunale utleieboliger, parkeringstillatelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis. Vi har også ansvar for drift av en rekke tjenester:  

 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Personlig assistanse
 • Omsorgslønn
 • Fysioterapi (over 18 år) og ergoterapi (0 - 100 år)
 • Frisklivssentralen
 • Hjelpemiddeltjenesten
 • Innsatsteam jobber med tverrfaglig rehabilitering etter utskrivelse fra sykehus/korttidsavdeling, i tillegg til forebyggende helsearbeid rettet mot at eldre eller personer med funksjonsnedsettelse som fortsatt skal kunne bo hjemme.
 • Forebyggende hjemmebesøk hos eldre som fyller 80 år.
 • Koordinerer og har ansvar for boligsosialt arbeid på system- og individnivå, i tillegg til systemansvar for IKT-system innenfor helse og omsorg.

 

Søknadsskjemaer

Søknad om bolig

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Oversikt over alle skjemaer

Mer relevant informasjon og brosjyrer finner du nederst på siden.

Tildeling/saksbehandling

Vi behandler søknader og skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys og tildeles nødvendige helse- og omsorgstjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).

Ved tildeling av tjenester legges det vekt på at innbyggerne skal være aktive i egne liv. Det fokuseres på at den enkelte skal få mulighet til å utnytte sine ressurser, og på den måten mestre egen hverdag.

 

Kontaktinformasjon til Tjenestekontoret for helse og omsorg

Tjenestekontoret for helse og omsorg tar imot besøkende kun etter avtale.

Kontaktinformasjon

Telefon: 64 80 20 96 (kl. 0900 -1400 mandag - fredag)

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Besøksadresse: Dovrebygget, inngang A, 2. etasje, Øvre Rælingsveg 176, 2008 Fjerdingby.

Postadresse: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg, Pb. 100, 2025 Fjerdingby

Du kan også levere post i postkassen utenfor inngang A, Dovrebygget.