Redusert foreldrebetaling for SFO 

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn og elever med særskilte behov på 5 til 7 trinn.  Fra 01.08.2020 er retten til redusert foreldrebetaling for SFO definert i forskrift til opplæringsloven. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492 

 

Søknadsfrist 

For SFO-året 2020/21 er søknadsfristen 15. september. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 1. august. 

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar komplett søknad med dokumentasjon, og gjelder for ett SFO-år. 

 

Slik søker du 

Du trenger disse vedleggene: 

Når du skal søke må siste års skattemelding (selvangivelsen), legges ved søknadenDen er dokumentasjon på at du faktisk kan ha krav på redusert foreldrebetaling på SFO. Dersom du har hatt varig og vesentlig inntektsnedgang siden skattemeldingen, må dette dokumenteres. 

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn. 

Fyll ut og send inn søknadsskjema:  Søk om redusert foreldrebetaling (lenke) 

 

Husk at søknad om redusert foreldrebetaling må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert. 

 

Varighet 

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar komplett søknad med dokumentasjon, og er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år. 

Dersom du får vesentlig og varig nedgang i inntekten, kan du fremme ny søknad i løpet av SFO året. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall. 

 

Definisjon på husholdning 

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere. 

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene. 

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet. 

 

Beregning av redusert foreldrebetaling SFO:  

(her kommer det en tabell) 

 

Les mer om SFO her  

 

Lenker:  

Lov: