Bakgrunnen for orienteringen til Komite for oppvekst er en bestilling fra kommunestyret om hvorvidt skolene følger bestemmelsene og kravene i Opplæringsloven paragraf 9a-3 og 91-4. 

 

Tilbakemeldingen viser at rådmannen har avdekket ulik praksis i skolene når det fattes enkeltvedtak. Rådmannen stiller krav til rutiner i skolene.

Kravene som følges opp videre av skoleier er:

1. Alle skoler i Rælingen har planer for forebyggende arbeid.

2. Gjennomgang og revisjon av felles prosedyrebeskrivelse.

3. Sirking av paragraf 9-a-3 i den enklete skoles internkontrollsystem.

§ 9a-3.Det psykososiale miljøet

"Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak."(Kilde: Lovdata.no)""

 

4. Oppfølging i skoleeiers kvalitetssystem, årlig rapport.

 

Les mer:

 Tillbakemelding til komite for oppvekst 10. mars 2015  

Saksfremlegg for Kommunestyret 12.11.2014 om Kvalitetssikringsrapport for grunnskolen 2013/2014 med mer

Innkalling til møte for Komite for oppvekst 10. mars 2015