Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
21. januar kl. 09:07

Barnehagesøknad til kommunale- og ikke kommunale barnehager har to frister 1. februar og 1. mars 2022

Les mer clear

Skogplanting - tilskudd

Er du skogeier kan du få tilskudd til nyplanting på hogstfeltene. 

Beskrivelse

Dette er en støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer. Målet er å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer.

Våren 2021 kan skogeier få ekstra tilskudd for planting. Tilskuddet gis som kompensasjon for merkostnader for arbeidskraft grunnet covid-19. Det er skogeier som får tilskuddet og den gis gjennom tilskuddet i forskrift om miljøtiltak i skogbruket. Se Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021.

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier/vilkår

Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog, og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall, kan søke om tilskudd.

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Gå til Skogfondssystemet via Altinn, for å søke. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.     
 
Husk søknadsfristene for vårplanting 1. august og for høstplanting: 7. november.
 
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (LDIR-909), for å sende søknad på e-post eller som brev.
 
Du søker om tilskudd til tettere planting samtidig og på samme måte, enten digitalt eller på skjema, som du søker om refusjon av skogfond eller vanlig tilskudd til nyplanting og suppleringsplanting. Foruten kravet om kartfesting ved tettere planting, så skal søknaden inneholde de samme opplysningene. Skogfondsystemet regner selv ut om tiltaket kvalifiserer for tilskudd til tettere planting.

Vedlegg


Saksbehandling

Når kommunen har mottatt søknaden, sjekker de opplysningene du har sendt inn. Hvis de har behov for mer informasjon, kan de be om dette. 
Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak. 

Saksbehandlingstid

Kommunen/Statsforvalteren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er statsforvalteren for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Tjenesten oppdatert: 02.06.2021 14:33