SafiR-modellen samordner det tverrfaglige arbeidet slik at det:

  • styrker barn og unges oppvekstmiljø.
  • virker forebyggende for fysiske, psykiske og sosiale problemer.
  • virker kriminalitetsforebyggende.

SafiR-modellen har tiltak på tre nivåer:

  • Generelle forebyggende tiltak: Rettet mot alle barn og unge.
  • Tiltak rettet mot utsatte grupper/personer: Rettet mot grupper eller personer i risikogrupper.
  • Tiltak rettet mot barn/unge/familier med kjente problemer: Rettet mot enkeltbarn/-ungdommer og mindre grupper med kjente problemer.

Organisering

Arbeidet styres av kommunedirektørens ledergruppe. Dette sikrer forankring helt opp i organisasjonen, og sammenheng med kommunalsjefenes oppfølging av enhetslederne. Leder og sekretær for SafiRutvalget deltar på møter i styringsgruppa.

Den løpende koordineringen skjer i SafiRutvalget hvor det sitter en rektor fra barneskole, en rektor fra ungdomsskole, rektor for Rælingen videregående, en barnehageleder, kultursjef, representant fra avdeling psykisk helse og avhengighet, kommunens politikontakt fra Politiets forebyggende avdeling, SLT-koordinator og enhetsleder for familie og helse. SafiRutvalget skal ha oversikt over oppvekstmiljøet i Rælingen og hvilke tjenester kommunen har for barn og unge, og koordinerer Ungdataundersøkelsen hvert 3 år. Utvalget skal utfra denne oversikten vurdere om det er behov for endring i tjenestene, og om det er utfordringer som bør tas tak i. SafiRutvalget og dets medlemmer gir innspill og deltar i prosesser knytta til kommunens langsiktige planarbeid og årlige arbeid med utviklingsområder i handlingsprogram/budsjett samt rapportering. Utvalget rapporterer til kommunedirektørens ledergruppe, og det utarbeides en årlig rapport som behandles politisk samtidig som tilstandsrapporter for skole, barnehage og helsen, omsorg og velferdsområdene. Sammensetningen av SafiRutvalget sikrer sammenheng med nettverkene for rektorene, barnehagelederne, helse, omsorg og velferd og samarbeidet ut mot frivillige lag og foreninger i kultursektoren.

«Sammen for ungdom» består av fagpersoner på utøvende nivå i fagtjenester, SLT-koordinator, politikontakt, kultur og fritid og skole som jobber med ungdom. Her drøftes utvikling i ungdomsmiljø og samarbeid om innsats knytta til ungdomsgruppa generelt og på gruppenivå. Gruppa rapporterer til SafiRutvalget.

De tverrfaglige møtene knyttet til skoler og barnehager med deltakere fra pedagogisk psykologisk tjeneste, barneverntjenesten og forebyggende helsetjenester er arena for drøftinger på sak knyttet til enkeltbarn, grupper av barn eller tema relevant for den enkelte skolen eller barnehagen. Rektor/barnehageleder rapporterer status for arbeidet til SafiRutvalget.

Det gjennomføres regelmessig innhenting av anonym informasjon fra barn og unge gjennom spørreundersøkelser som:

  • Ungdata for ungdomstrinn og videregående
  • Ungdata junior
  • Elevundersøkelser i skolene
  • Foreldreundersøkelser i barnehage og skole

Informasjonen fra undersøkelsene brukes i det systematiske arbeidet med å forbedre skoler og barnehager og av SafiRutvalget til å få oversikt over områder det kan jobbes med. Folkehelseoversikten bruker også informasjon fra disse undersøkelsene

Barn og unge gir innspill til politikere og administrasjon og tar opp tema gjennom elevråd, Barn og unges kommunestyre og Ungdomsrådet.

Enhets-/tjenestenivå

safir_trygge-voksne.png

Fra prosjekt Trygg oppvekst-mestre hele livet. Dette er en illustrasjon av kommunens systematiske arbeid med kompetanseheving hos ansatte (trygge voksne), livsmestringstema på ulike alderstrinn, foreldreinvolvering, BTI-tverrfaglig samarbeid, helsetjenester til barn og unge og foreldrestøttende tilbud.

Individnivå

Tjenester/enheter som gir tilbud til barn og ungdom og deres familier står beskrevet på kommunens hjemmeside og finnes via Rælingens BTI side med info til barn/unge.

Rælingen har ulike tiltak for barn unge og familiene deres utfra ulike behov. Det kan være fra aktiviteter som barn/ungdom kan delta i til veiledning til foreldre. Disse tiltakene drives av ulike tjenester eller på tvers av tjenester.

Brukermedvirkning

Når barn og unge er i kontakt med kommunale tjenester har tjenestene rutiner for å snakke med barn/unge, dokumentere og sikre medvirkning i kartlegging, iverksetting av tiltak og evaluering av tiltak. Enhetsinterne rutiner ligger i Compilo. 

BTI - bedre tverrfaglig innsats spesifiserer medvirkning i kartleggingsfase, iverksetting av tiltak og evaluering av tiltak på alle nivåer.

Verktøy i tverrfaglig samarbeid

BTI - bedre tverrfaglig innsats er delt inn i 4 nivåer utfra hva som er behovet for det enkelte barnet/ungdommen og dens familie.

safir_nivaaer.png

 

Ansatte i skoler, barnehager, helse og velferdstjenester for barn og unge og psykiske helse og avhengighet for voksne har pr i dag fått en grunnleggende opplæring i modellen og BTI handlingsveiledere. BTI - bedre tverrfaglig innsats ble tatt i bruk høsten 2021, og det jobbes videre med å ta modellen og verktøyene i full bruk. Implementeringsarbeidet følges opp i SafiR og gjennom resultatsikring i enhetene.