Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kreft, alvorlig sykdom og palliasjon

Generelt

Ansvar for å ta imot henvendelser og saksbehandle: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Ansvar for å utføre tjenesten: Hjemmebaserte tjenester v/ hjemmesykepleien

Beskrivelse

Hvis du eller noen du kjenner har fått kreft eller en annen alvorlig sykdom, så kan behovet for informasjon, støtte og pleie være stort. I samarbeid med tjenestekontoret for helse og omsorg kan hjemmesykepleien informere og veilede om hvilke tilbud og tjenester som finnes både innad i kommunen og gjennom andre samarbeidspartnere.

Ved behov kan hjemmesykepleien tilby støttesamtaler til den syke og deres pårørende, og bidra til å samordne tilbud og tjenester til den enkelte. Hjemmesykepleien samarbeider tett med fastleger, kommunens tjenester, sykehus og andre.

Målgruppe

Pasienter/ brukere som har fått diagnosen kreft eller alvorlig sykdom

Samarbeidspartnere

Tilbud i Rælingen

  • Ved behov eller spørsmål knyttet til hjelpemidler, ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i kommunen på tlf. 48 16 76 43.
  • Frisklivssentralen i Rælingen kommune hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvnproblemer. 
  • Ved behov for følge til lege eller andre undersøkelser, ta kontakt med frivilligsentralen på tlf. 47 69 34 33.
  • Ved behov for å snakke med noen om krise, eksistensielle behov og liknende, ta kontakt med Rælingen kirke på tlf. 64 80 41 60/62.
  • Ved spørsmål knyttet til økonomisk bistand, pleiepenger og andre ytelser, ta kontakt med NAV Rælingen på tlf. 55 55 33 33.

 

Tilbud fra Kreftforeningen

 

Tilbud fra Ahus (Akershus Universitetssykehus HF)

  • Pusterommet, som er et trenings- og aktivitetstilbud til deg som er under eller nylig har gjennomgått kreftbehandling, som kan kontaktes på tlf. 67 96 61 67 (du trenger henvisning fra lege).
  • Senter for sorgstøtte gir faglig støtte til barn, ungdom og voksne som opplever dødsfall i nær familie (du trenger henvisning fra din fastlege). Senteret kan kontaktes på tlf. 67 96 86 01.
  • Palliativt senter tilbyr lindrende behandling til kreftpasienter og andre pasienter med alvorlig livsbegrensende sykdom. Senteret har også egen sosionom, som kan bistå med søknader angående blant annet økonomi. Senteret kan kontaktes på tlf. 67 96 89 57.

 

Andre samarbeidspartnere

  • Montebellosenteret er en helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende, som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke kommunen om palliativ behandling (lindrende behandling i livets sluttfase).

Vedlegg


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I tillegg til kommunal hjemmesykepleie kan det være aktuelt med bistand fra spesialisthelsetjenesten. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 

Kontakt

Telefon: 64 80 20 96 (09.00-14.00 man-fre)
Avdeling: Tjenestekontoret for helse og omsorg
Hjemmesykepleien kan kontaktes direkte på tlf. 45 64 74 71, 45 63 83 31 (07.30-15.00) eventuelt distriktssykepleier på tlf. 48 16 76 85 (kveld og helg).

Annen informasjon

Pleie i livets sluttfase

Pasientens og pårørendes ønsker skal tillegges stor vekt når det besluttes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase. Hvis den syke er hjemme, må både pasient og pårørende få tilstrekkelig opplæring i bruk av medisiner, smertepumpe eller andre hjelpemidler. Pasienten har krav på å få informasjon om personer i helsevesenet som kan kontaktes når det måtte være nødvendig.

Omsorg og respekt for enkeltmennesket er ekstra viktig i møte med uhelbredelig syke og døende mennesker. Pasienten må få et tilbud som er slik at den siste tiden kan oppleves som meningsfull. I størst mulig grad skal pasienten få leve slik han/hun ønsker det.

Tjenesten oppdatert: 16.10.2019 16:32