Tillatelse og søknad

Bruk av offentlig vei eller grunn til utplassering av container må kun skje etter tillatelse fra Rælingen kommune. Søknad skal legges inn på nettsiden gravemelding.no

Søknaden skal inneholde tid for plassering av container, og stedet hvor container ønskes plassert skal merkes i kart.

Krav til sikring og merking

Container skal sikres slik at synshemmede og andre ikke skades, og sikre fremkommeligheten for forflytningshemmede og andre. Containeren skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer. Containeren skal være i stål eller annet ikke brennbart materiale

Containeren skal merkes med refleksmarkering langs alle hjørner. Refleksmarkeringen skal være 50 cm høy og 10 cm bred. Skråstilte striper skal peke i retning ned mot den siden trafikken skal passere. Refleks skal være av samme kvalitet som benyttes på trafikkskilt med rød og gul farge og ellers i henhold til Statens vegvesens håndbok N301 arbeid på og ved veg. Dersom container skal settes på fortau, gang- og sykkelveg, andre gangarealer eller plasseres på vei med høy gangtrafikk skal containeren sikres og varsles i henhold til vanlig arbeidsvarsling, se Statens vegvesens håndbok N301. Det samme gjelder hvis container plasseres på vei eller andre steder med parkeringsregulering.