Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvis du av forskjellige grunner har vansker for å gå, kan du få en tillatelse som gir deg rett til å parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.

Generelt

Ansvar: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Beskrivelse

 

Parkeringstillatelse er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder (eksempelvis i tilknytning til arbeid eller nødvendig behandling).

 

For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

 

Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.

Målgruppe

 

Parkeringstillatelse er i første rekke beregnet for forflytningshemmede bilførere med særlig behov for parkeringslettelse.

 

Forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse, kan også innvilges parkeringstillatelse.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

Samarbeidspartnere

Parkeringstjenesten
Kommuneoverlegen
Kommunal klagenemnd

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Parkeringsforskriften
Forskrift om parkering for forflytningshemmede
Forvaltningsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det må foreligge skriftlig søknad med legeerklæring. Dersom søker selv er fører av bilen må kopi av gyldig førerkort vedlegges.

 

Søknadsskjemaet for parkeringstillatelse for forflytningshemmede ligger som lenke på denne siden. I løpet av høsten 2016 skal det tas i bruk elektronisk søknad.

 

Ta kontakt med tjenestekontoret for helse og omsorg på telefon 64 80 20 96 dersom det er nødvendig å få søknadsskjemaet tilsendt per post, eller du har spørsmål vedrørende utfylling.

Vedlegg

Legeattest og bilde

Legeerklæring
For bilførere skal kopi av gyldig førerkort vedlegges

Saksbehandling

 

Søknaden behandles i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter, rundskriv samt kommunens egne retningslinjer.

 

Ved behov for ytterligere opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken vil dette bli innhentet før vedtak fattes. Skriftlig melding om vedtak sendes søker.

Saksbehandlingstid

 

Fra søknaden mottas ved enheten er det inntil 4 ukers behandlingstid. Ved forlenget saksbehandlingstid får søker skriftlig informasjon om dette.

Klagemulighet

 

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er 4 uker. Klagen behandles i kommunal klagenemd.

Tjenesten oppdatert: 27.11.2020 15:50