Når et område er skiltet med parkeringsforbud er dette for at vegen skal være trafikksikker og for å sikre at vegen er fremkommelig for alle. En veg blir ofte svært uoversiktlig når det står parkert biler langs den. Et barn vil være lite synlig hvis det går mellom parkerte biler langs vegen. Forskning viser at de alvorligste ulykkene ofte skjer ved at personer løper ut mellom parkerte biler.

Vegen skal være fremkommelig for alle, inkludert brannbiler, brøytebil, og renovasjon. Parkerer man i grøft reduserer det fremkommeligheten for disse gruppene. En brannbil trenger stor plass for å komme frem, og brøytebilen trenger tilgang til grøft da dette fungerer som lagringsplass for snø om vinteren. Hvis brøytebilen ikke har tilgang til grøftene, legges snøen i vegbanen og det reduserer fremkommeligheten.

Parkeringsforbud gjelder derfor også i grøftene og ellers vegens konstruksjon. Det vil si at der det er parkeringsforbud er det ulovlig å parkere på kjørebane, skulder, grøft og det som er nødvendig for vegens konstruksjon. Parkeringsforbud tillater at man kan drive av-/pålessing og av-/påstigning i kortest mulig tid.