Barnehagene

Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt arena for lek, læring, omsorg og danning som skal forvalte økonomiske og personalmessige ressurser påen bærekraftig måte. Det skal legges til rette for godt samarbeid med foreldre og foresatte, og en hensiktsmessig bruk av nærområdene og miljøet. Barnehagene skal sikre barnas medvirkning i barnehagehverdagen, samt dokumentere og kvalitetssikre arbeidet med barn.

Blystadlia skole og barnehage

Rektor Anja Stidahl
E-post: anja.stidahl@ralingen.kommune.no

Elgen barnehage

Barnehageleder Jane Ukkestad
E-post: jane.ukkestad@ralingen.kommune.no

Heimen barnehage

Barnehageleder Marit Hareide
E-post: marit.hareide@ralingen.kommune.no

Lilleborg barnehage

Barnehageleder Ann Kristin Ringstad
E-post: ann.kristin.ringstad@ralingen.kommune.no

Løvenstad barnehage

Barnehageleder Elisabeth Rasmussen
E-post: elisabeth.rasmussen@ralingen.kommune.no

Løvlia barnehage

Barnehageleder Hilde Halvorsen
E-post: hilde.halvorsen@ralingen.kommune.no

Sannum barnehage

Barnehageleder Per Olaf Steinsland
E-post: per.olaf.steinsland@ralingen.kommune.no

Smestadtoppen barnehage

Barnehageleder Siri Davidsen
E-post: siri.elisabeth.davidsen@ralingen.kommune.no

Torva barnehage

Barnehageleder Astrid Nyland
E-post: astrid.nyland@ralingen.kommune.no

 

Skolene

Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter.

Blystadlia skole og barnehage

Konstituert rektor Johan O. Blomquist 
E-post: johan.otterlei.blomqvist@ralingen.kommune.no

Fjerdingby skole

Rektor Inger-Jorunn Andersen
E-post: inger-jorunn.andersen@ralingen.kommune.no

Løvenstad skole

Rektor Johan Otterlei Blomqvist
E-post: johan.otterlei.blomqvist@ralingen.kommune.no

Marikollen ungdomsskole

Rektor Jørn Stian Randen Føsker
E-post: jorn.stian.randen.fosker@ralingen.kommune.no

Nordby skole

Rektor Fredrik Zhang
E-post: fredrik.zhang@ralingen.kommune.no

Rud skole

Rektor Øystein Hellum
E-post: oystein.hellum@ralingen.kommune.no

Sandbekken ungdomsskole

Rektor Ivar Willem Chavannes
E-post: ivar.willem.chavannes@ralingen.kommune.no

Smestad skole

Rektor Elisabeth Aandalen
E-post: elisabeth.aandalen@ralingen.kommune.no

 

Helse og sosial

Enhet familie og helse

Samfunnsmedisin og legetjenester med kommuneoverlege, kommunale legetjenester, fastlegeordningen. Miljørettet helsevern, smittevern, vaksinasjon. Forebyggende helsetjenester m barnefysioterapi. Barneverntjenesten. PP-tjenesten. Flyktning-og inkluderingstjenesten. Lederansvar SafiR-utvalget. Lederansvar psykososialt kriseteam.

Enhetsleder Brynhild Belsom
E-post: brynhild.belsom@ralingen.kommune.no

 

NAV Rælingen

NAVs hovedoppgave er å bidra til at Rælingens innbyggere kommer i arbeid. NAV bistår brukere med råd, veiledning og informasjon om de ulike velferds-ordningene hvor ansvaret er fordelt mellom Rælingen kommune og staten. Arbeidet er regulert i NAV-loven, lov om sosiale tjenester i arbeids-og velferds-forvaltningen, folketrygdloven, m.fl. Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere, slik at flest mulig kan komme i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne.

NAV-leder Jørgen Myhl
​E-post: jorgen.myhl@ralingen.kommune.no

 

Pleie og omsorg

Enhet Løvenstadtunet

Drift av enhet Løvenstadtunetmed institusjonsplasser og boliger i 4.etg,der brukerekan bo, leve godt og få avslutte livet. Drift avproduksjonskjøkken, avdelingskjøkken, dagsenter og vaskeri. Transport av dagsenterbrukere.

Enhetsleder Grethe Lid
E-post: grethe.lid@ralingen.kommune.no

 

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester yter tjenester som hjemme-sykepleie, hjemmehjelp, hukommelsesteam, kreft-koordinator, korttidsavdeling med kommunal akutt døgnenhet og lindrende plass, kommunale utleieboliger med og uten fast bemanning, heldøgnbemannede omsorgsboliger, trygghetsalarmer, velferdsteknologi, bistand og 1. linje-behandling innen psykisk helse og rus.

Enhetsleder Hanne Solvang
E-post: hanne.solvang@ralingen.kommune.no

 

Tilrettelagte tjenester

Bo-og miljøarbeidertjenester og avlastning tilknyttet boliger for utviklingshemmede, samt dagaktivitets-tilbud ved ressurssenteretog aktivitetssenteret.

Enhetsleder Siv Feie Stevenson
E-post: siv.stevenson@ralingen.kommune.no​

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg

Enheten behandler alle søknader om helse-og omsorgs-tjenester samt alle typer kommunale utleieboliger. Vedtaksmyndighet og budsjett er tillagt den enhet som drifter tjenestene. Enheten drifter selv tjenestene fysio-og ergoterapi, hjelpemiddeltjenester, støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), personlig assistanse, omsorgsstønad, vurderings-og mestringsteam,forebyggende hjemmebesøk, dag-rehabilitering og visningsrom for velferdsteknologi.Enhetenharrollen som kommunens koordinerende enhet samtoverordnet system-ansvarfor boligsosialt arbeid og elektronisk fagsystem i helse-og omsorgstjenestene.

Enhetsleder R. Victoria Frogner Michelsen
E-post: victoria.frogner@ralingen.kommune.no

 

Kultur- og fritidsenheten

Kultur- og fritidsenheten

Bibliotek, ungdomshus, kulturskole. Allmenn kultur: museum, kulturminner, friluftsliv, tilskudd, utleie av lokaler, drift offentligbad, arrangementer, priser og stipender, navneforslag veier. Kontaktledd for organisasjoner. Koordinator-rolle for Barn og unges kommunestyre (BUK), Ungdomsrådet, Nattravner, Den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokkenog SafiR. Saksbehandler for utvalg for kultur og nærmiljø.

Kultursjef Rune Thieme
E-post: rune.thieme@ralingen.kommune.no

 

Teknisk

Kommunalteknikk

Enheten har ansvar utvikling og ivaretagelse av kommunens tekniske infrastruktur og uteområdersom ikke er tilknyttet bygg. Enheten har også ansvar for utvikling, prosjektering og gjennomføring av investeringsprosjekter, drift og vedlikehold av kommunale veier, gang-og sykkelveger, veilys, vann og avløp, idrettsanlegg og friluftsområder, renovasjon, samt budsjettansvar for brann-og feievesenet og eiendoms-og tilknytningsgebyrer. Enheten har i tilleggansvar for kommunens vilt-og fiskeforvaltning.Enheten har vaktordning som er i beredskap for å ivareta kommunens kritiske infrastruktur gjennom hele døgnet, hele året.

Kommunalteknisk sjef Jørgen Joramo
E-post: jorgen.joramo@ralingen.kommune.no

 

Utbyggingsservice

Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling og utredningsarbeid etter plan-og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, forurensings-loven m.m. Etter delegert fullmakt fra kommunestyret utøver enheten myndighetsoppgaver på vegne av rådmannen. Sentrale oppgaver er behandling av bygge-og delesaker og planer i henhold til plan-og bygningslovens bestemmelser, samt gjennomføring av oppmålingsforretninger ved etablering av nye eiendommer. Andre viktige oppgaver er løpende ajourhold av kommunens kartbaser og offentlige registre. Enheten har også budsjett-og oppfølgings-ansvar for Regionkontor landbruk.

Plan-og bygningssjef John Hage
E-post: john.hage@ralingen.kommune.no

 

Bygg- og eiendomsutvikling

Enheten har ansvar for å planlegge og utføre prosjekter som er forankret i kommunenes handlingsprogram. Ansvarlig for at styringen av byggeprosjekter følger kvalitetsstyringssystemet slik det er definert for byggeprosjekter i kommunen. Enheten skla også ivareta porteføljestyringen av investeringsprosjektene på bygg.

Enhetsleder: Janicke Grønvold

Støtteenheter

Eiendomsenheten

Enheten har forvaltningsansvaret for kommunens bygningsmasse. Forvaltningsansvaret består i å ivareta forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for eiendomsmassen. Enheten har i tillegg oppgaver med å ivareta ulike former for service og transport. Enheten forvalter rundt 117000 kvadratmeter fordelt på rundt 30bygg, samt innleide arealer og en boligmasse bestående av 231 utleieboliger. Eiendom har rundt 40medarbeidere som alle gjør sitt beste for at vi skal levere på vårt motto:«Vi tilrettelegger for gode tjenester»

 

 

Organisasjonsenheten

Organisasjonsenheten består av arkivavdelingen, HR-avdelingen og kommunikasjonsavdelingen.Arkivavdelingen har systemansvar for kommunens arkiv-og saksbehandlingssystem, driver informasjonsforvaltning og dokumentbehandling og drifter kommunens post-og kopieringstjeneste. HR-avdelingen arbeider med overordnede personal-og arbeidsgiverpolitiske spørsmål, og er rådgiver og veileder for ledere i alle saker på HR-området. Avdelingen har også systemansvar for kommunens rekrutterings-, HMS-og kvalitetssystemer, og administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger. Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for ekstern og intern kommunikasjon på alle fysiske og digitale plattformer, og er kommunens primære kontaktpunkt mot innbyggerne våre gjennom servicetorget. Kommunikasjonsavdelingen og arkivavdelingen støtter også kommunedirektørens enhet ved gjennomføring av kommune-og stortingsvalg.

Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal
E-post: bjorn.ivar.rindal@ralingen.kommune.no

 

Kommunedirektørens enhet

Kommunedirektørens enhet (KDE) sine hovedoppgaver er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse og å sikre ønsket utvikling av kommunen. KDE bistår ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og bistår enhetene i utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretar KDE politisk sekretariat, valgavvikling, beredskapsledelse, overordnet samfunnsplanlegging, strategisk utvikling og faglig rådgivning for natur og miljø, helse og omsorg, skole og barnehage samt kommunikasjonsvirksomhet. Prioriteringer og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter innenfor tildelte ressurser og regionalt samhandlingskontor for Nedre Romerike (RSK) er tillagt KDE.

Kommunedirektør Eivind Glemmestad
E-post: eivind.glemmestad@ralingen.kommune.no

 

Økonomienheten

Økonomienheten koordinerer kommunens budsjett-og rapporteringsprosesser, og rapporterer økonomisk til kommunens ledelse, folkevalgte og myndigheter. Enheten har ansvar for regnskap og lønn i kommunen og kirkelig fellesråd. Enheten ivaretar kommunens finansforvaltning og eierstyring, og koordinerer kommunens anskaffelser og befolkningsprognoser. Som støtteenhet skal økonomienheten være bidragsyter, veilede og tilrettelegge, samt inneha kompetanse på områder av stor økonomisk betydning og oversikt over kommunens samlede økonomi.

Økonomisjef Lillian Pedersen
E-post: lillian.pedersen@ralingen.kommune.no

Øyeren IKT

Øyeren IKT (ØIKT) skal sørge for:

  • At kommunens ansatte alltid har tilgjengelige IKT-verktøy for å kunne utøve sin primærfunksjon
  • IKT-hjelp og støtte for ansatte
  • At nødvendige IKT-tjenester leveres til kommunene
  • Optimal IKT-økonomi og kostnadsstyring
  • Optimal og fremtidsrettet IKT-plattform med god opplevd ytelse og funksjon for brukerne
  • Løpende forståelse for og kontroll over all IKT-struktur/alle IKT-systemer og sammenhengene mellom dem
  • Tilgangsstyring til og sikring av IKT-systemer og data

Daglig leder Finn Borge
E-post: finn.borge@oikt.no