Kommuneplanens arealdel 2022-2033 ble behandlet i kommunestyret 16.03.2022 der den ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.

Kommuneplanens arealdel styrer den langsiktige arealutviklingen i kommunen og setter rammer for framtidige tiltak og arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Hensikten med kommuneplanens arealdel er langsiktighet og forutsigbarhet i disponeringen av kommunens arealressurser.

 

Merknader eller uttalelser
Merknader og uttalelser til kommuneplanens arealdel kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 16.05.2022.
Merknader eller uttalelser kan også sendes inn elektronisk via høringsportalen.

Merknader merkes med saksnummer 2021/7832.

Du kan sende inn spørsmål til kommuneplanen her: nykommuneplan@ralingen.kommune.no

Hva skjer etter høring?
Alle merknader og uttalelser vil bli gjengitt og vurdert. Vurderingen vil framgå ved sluttbehandling av kommuneplanens arealdel.

 

Vedlegg:
Saksutredning og protokoll fra kommunestyret
1 Plankart
2 Planbestemmelser og retningslinjer
3 Planbeskrivelse
4 Konsekvensutredning
5 ROS-analyse
6 Dimensjoneringsgrunnlag for prioriterte vekstområder
7 Mobilitetsanalyse
8 Kartutsnitt av plankartet
9 Temakart - rammeplan for avkjørsler, støykart, KULA-kart, prioriterte vekstområder
10 Innspill til arealdelen samlet
11 Sammendrag og kommentarer til generelle innspill