Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
10. februar kl. 12:03

Søknadsfrist barnehageplass er 1. mars

Les mer clear

 

Ny skole i Fjerdingby krets

 

Prosjektet «Ny skole i Fjerdingby krets» er etablert for å bidra til å løse følgende problem:

Dagens Fjerdingby skole har utnyttet kapasitet, og en stor prognostisert elevtallsvekst samtidig som byggets alder tilsier behov for en omfattende rehabilitering i løpet av kommende 10 årsperiode. Problemet berører hovedsakelig elever som bor i Fjerdingby krets, ansatte ved dagens skole samt kommunen som skoleeier. Problemet vurderes å være et tydelig samfunnsproblem og et sentralt ansvar for kommunen. Skolen har i dag paviljongdrift for å håndtere en situasjon hvor det er flere elever enn teoretisk kapasitet på skolen. Det vurderes derfor ikke som et alternativ å utsette tiltak ytterligere.

Samtidig med at elevantallet ved Fjerdingby barneskole øker, øker også elevtallet ved Marikollen ungdomsskole, hvor man ut fra elevtallsprognosene for høst 2016 påregner en økning med ca 81% i 2025 sett i forhold til 2016. Siden FINE gruppen i dag har lokaler i ungdomsskolen, men fremtidig skulle kunne være en del av Fjerdingby barneskole, og på så måte frigjøre arealer ved Marikollen ungdomsskole, analyseres situasjonen ved begge skolene samlet.

Rud skole har en teoretisk elevkapasitet på 361 elever men har 391 elever i høsten 2016. Det forventes har en økning til 416 elever i 2025, og det er derfor nødvendig å gjennomføre tiltak for å øke kapasiteten på Rud, alternativt avlaste skolen ved en endring av inntaksområdet. Siden Rud skole deler skolekretsgrense i nord med Fjerdingby inkluderes problemstillingen knyttet til Rud i konseptvalgutredningen om Fjerdingby skole.

 

Lenke til: Detaljreguleringsplan for nye Fjerdingby skole vedtatt av kommunestyret 13.02.2019

 

Godkjent konseptvalgutredning for ny skole i Fjerdingby krets

Kommunestyret i Rælingen kommune vedtok 13.desember 2017 at prosjektet for Fjerdingby skole og flerbrukshall går over i planleggingsfase, og det igangsettes arbeid med å regulere, prosjektere og bygge en ny barneskole for Fjerdingby krets, dimensjonert med arealer for FINE samt flerbrukshall. Den nye skolen planlegges for opptil 770 elever, inkludert en avdeling med 20 plasser for elever med spesielle behov (FINE). Det planlegges en flerbrukshall i tilknytning til skolen, som vil bli en del av byggeprosjektet.

Det er et mål at det kan bygges hall med to spilleflater dersom det er økonomisk sett forsvarlig.

Det er en ambisjon at skolen skal stå ferdig i løpet av 2022.

 

Kontaktperson for dette prosjektet er prosjektleder Nils Øyvind Bø, han kan nås på e-post: nils.oyvind.bo@ralingen.kommune.no

 

Statusoppdatering- uke 19

Konkurransegrunnlaget for Nye Fjerdingby skole ble publisert på Doffin (database for offentlige innkjøp) 10.mai. Tilbudsfrist for tilbudskonkurransen er 14.08.2019.

Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter «Best Value Procurement metoden».

Tentativ plan for prosjektet er: Kontrahering av totalentreprenør ca. november 2019 og byggestart i løpet av 2020. Skolen er planlagt ferdig innen høsten 2022.

Velkommen til dialogkonferanse for entreprenører 09.april 2019

Velkommen til dialogkonferanse for entreprenører 09.april 2019 på Olavsgaard hotell, Hvamstubeben 11, 2013 Skjetten.

Rælingen kommune arrangerer en dialogkonferanse for anskaffelse av totalentreprenør til Nye Fjerdingby skole etter BVP- metoden.

 

Rælingen med som pilot i byggeprosjekt

 Rælingen er en av fem kommuner som er med som pilot for anskaffelser til byggeprosjekter. - Som et ledd for å gjøre innovative anskaffelser er Rælingen kommune med som Pilot på anskaffelser etter Best Value Procurement metode. Erfaring viser at dette er en prosess som er effektiv, og gjør at vi får riktige prosjekter til riktig pris, sier prosjektleder Terje Dalgård.  Han opplyser at dette er for nye Fjerdingby skole.