Med unntak av de lovpålagte nemndene er det kommunestyret som:

  • fastsetter hvilke nemnder det skal være i kommunen. Når det gjelder komiteer etter kommuneloven § 10 nr. 5 kan det delegeres til andre folkevalgte organer å opprette disse
  • fastsetter hvilke oppgaver den enkelte nemnd skal ha
  • fastsetter antall medlemmer (det er imidlertid ofte lovfestet en nedre grense)
  • foretar valg av medlemmer/varamedlemmer, leder og nestleder. Denne kompetansen kan i visse tilfeller delegeres.

Uttrykket "nemnd" i kommuneloven er en fellesbetegnelse som omfatter:

  1. Faste utvalg
  2. Styre og råd for kommunale bedrifter
  3. Interkommunale samarbeidsorganer
  4. Komiteer
  5. Kontrollutvalg
  6. Kommunedelsutvalg