NAVs hovedoppgave er å bidra til at Rælingen innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet. Mange av våre tjenester tilbys som selvbetjeningsløsninger som du finner på www.nav.no.   NAV Rælingen betjener innbyggere som har behov for råd, veiledning og informasjon om velferdsordningene hvor ansvaret er fordelt mellom Rælingen kommune og staten. Arbeidet er regulert i NAV-loven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, folketrygdloven med flere. Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere slik at flest mulig kan være i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne.

Kontaktinformasjon

Publikumsmottaket hos NAV Rælingen er midlertidig ubemannet. 

Av hensyn til koronavirussmitte er publikumsmottaket fra 25.03.2020 og inntil videre ikke lenger bemannet. 

Har du behov for bistand kan du ringe oss på tlf. 55 55 33 33, og vi vil sette opp en avtale.

Du kan i åpningstiden 08.00-15.00 fortsatt bruke lokalene for å bruke PC og kopimaskin.

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp ligger i mottaket. Ferdig utfylte søknader, med dokumentasjon, legges i postkassen som tømmes hver dag.

NAV Rælingen har også innført digital søknad om økonomisk sosialhjelp.

Ved akutt krise og nødhjelp vedrørende økonomisk sosialhjelp kan du ringe 412 81 579. Ved akutt boligkrise kan du ringe 404 01 373. Telefonene er bemannet i kontorets åpningstid mellom kl. 09.00 og 15.00.

Har du behov for å komme i kontakt med NAV når det gjelder andre henvendelser, så bruk denne lenken (klikk på lenken).

Driften av kontoret går som normalt. Alle våre veiledere er tilgjengelig på digitale løsninger og på telefon.

NAV sitt kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 33 33.  
Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Nettside: NAV Rælingen

NAV Rælingen ledes av Jørgen Myhl.

NAV Rælingen har følgende tjenester

 

 • Veiledning av arbeidssøkere
 • Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
 • Arbeidsmarkedstiltak
 • Veiledning innen familie og omsorg
 • Kvalifiseringsprogram til personer med behov for tett oppfølging og arbeidsrettede tiltak
 • Inntektssikring
 • Bostøtte fra Husbanken
 • Startlån fra Husbanken
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (Økonomisk rådgivning gis også på telefon 800GJELD eller 80045353)

Pensjon

For spørsmål om pensjon, ring NAV kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34

Relaterte skjemaer og selvbetjeningsløsninger:

 • Søknad om økonomisk sosialhjelp
 • Søknad om deltagelse i kvalifiseringsprogram
 • Søknad om startlån
 • For søknad om bostøtte, se Husbanken sin nettside www.husbanken.no
 • For søknad om dagpenger, arbeidsavklaringspenger og andre ytelser, se NAV sin nettside www.nav.no