Foreløpig har vi registrert 26 ukrainske flyktninger som oppholder seg i kommunen, men kun et fåtall av disse har fått status som bosatt i Rælingen. De andre venter fremdeles på å få innvilget oppholdstillatelse med kollektiv beskyttelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er IMDi (Immigrasjons- og mangfoldsdirektoratet) som tildeler kommunene de flyktningene som de skal bosette, etter at flyktningene har fått innvilget asyl og oppholdstillatelse i Norge. I tillegg vet vi at flere flyktninger er på vei til Rælingen fra mottak.

– Det har foreløpig ikke kommet det store antallet flyktninger fra Ukraina til Rælingen, men vi jobber for å være forberedt på å klare å ta imot de 120 vi har sagt vi skal klare, forteller Elisabeth Redse, fagleder i flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune.

Personer fra Ukraina som oppholder seg i Rælingen kommune og har søkt eller skal søke asyl, bør registrere seg hos flyktning- og inkluderingstjenesten i kommunen.

Gjennom mange år har Rælingen kommune bygd opp et godt system for bosetting av flyktninger. Flyktningene fra Ukraina følges opp av flyktning- og inkluderingstjenesten på samme måte som andre flyktninger som kommer til Rælingen, når de blir bosatt i kommunen. I tillegg har vi en stor gruppe frivillige i kommunen, som også bidrar med mye og allerede samarbeider mye med flyktning- og inkluderingstjenesten fra før av.Elisabeth Redse

– Vi bruker systemet vi har, bygd opp over mange år. Med samarbeid på tvers av tjenester i kommunen, med frivilligheten og med samfunnet for øvrig. Også tilpasser vi det til å kunne håndtere såpass mange flere, sier Redse.

For å samordne kommunens tjenester på tvers, har vi laget en ressursgruppe som har brukt den siste tiden på å kartlegge og utrede forskjellige modeller for integrering av de ukrainske flyktningbarna inn til skolene.

Noen av de viktigste oppgavene i kommunen nå er å skaffe nok boliger og å lage et system for mottak i barnehager og skoler, samt helsetilbud.

Har du en godkjent bolig som du ønsker å leie ut? Ta kontakt med oss.

Det er flyktning- og inkluderingstjenesten som koordinerer alt arbeidet med forberedelser til å bosette flyktninger; også de ukrainske flyktningene. Tjenesten er i løpende kontakt med de som oppholder seg i kommunen som har tatt kontakt og blitt registrert, med råd og veiledning og annen aktuell bistand.  

Barnehagebarn og skoleelever

Flyktninger fra Ukraina med barn i skole- eller barnehagealder tar først kontakt med flyktning- og inkluderingstjenesten, som vil bistå familien i videre kontakt med barnehagen eller skolen.

Blystadlia skole har en ukrainsk ansatt som er fristilt, for å fungere som en ressurs for alle skolene som får nye elever fra Ukraina. Hun bistår i forbindelse med inntak, holder kontakt med elevene, hjelper skolene i dialog med foresatte/pårørende og samarbeider med flyktning- og inkluderingstjenesten når familiene blir bosatt formelt i Rælingen.

Mottak av elever i Rælingsskolen

Ukrainske barn som kommer til Norge, skal få et opplæringstilbud så raskt som mulig. Regjeringen legger opp til at opplæringstilbudet skal være fullverdig innen tre måneder, noe som er en utvidelse fra dagens krav på en måned. De første ukrainske barna har allerede begynt på skoler i Rælingen.

Frem mot sommerferien 2022 vil ukrainske flyktningbarn og ungdom bli gitt tilbud på sin nærskole ut ifra adressen familien oppholder seg på, som ved ordinært inntak av flykninger ellers i løpet av skoleåret. Tilbudet vil bli evaluert underveis med forbehold om endringer i flyktningsituasjonen.Mette Hvitsand

–  Vi legger opp til det vi kaller delvis integrert tilbud på nærmiljøskolen. Da får de en klassetilhørighet og knyttes opp mot det alderstrinnet de tilhører, sier Mette Hvitsand, som til daglig er avdelingsleder på Løvenstad skole, men nå leder kommunens ressursgruppe.

I tillegg får elevene særskilt språkopplæring i gruppe. Opplæringen skal bidra til at elevene lærer seg norsk godt nok til at de kan følge den ordinære opplæringen i skolen.

Mottak av barn i Rælingsbarnehagen

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er varig bosatt. For å få status som «varig bosatt» må det være fattet vedtak om oppholdstillatelse for barnet/familien, familien/barnet må være formelt tildelt fra IMDi til Rælingen kommune, og barnet/familien må ha bostedsadresse i kommunen i folkeregisteret.

Familier med barn i barnehagealder får hjelp av flyktning- og inkluderingstjenesten til å søke barnehageplass. I kommunale barnehager får barna får prioriteringskode som flyktning i barnehageopptaket, og inntak har allerede startet. Det søkes plass fortløpende etter hvert som de bosettes i kommunen.