Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale foreninger som hører til under sentrale paraplyorganisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike lokale avdelinger skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. I tillegg er det en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Lotteritilsynest prøver derfor å nå ut til alle gjennom kommunene.

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidenen www.momskompensasjon.no. Her ligger også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med Lotteri-og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. 
Lokale avdelinger under større paraplyorganisasjoner slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.