Detaljreguleringsplan for Østagløtt ble vedtatt av kommunestyret 16.06.2021. Reguleringsplanen legger til rette for to boligblokker med maksimalt 16 leiligheter (8 leiligheter pr blokk). Hver blokk kan bygges i inntil 4 etasjer med felles takterrasser, inkludert parkeringsgarasje. Planen legger også til rette for støyskjerm med vedlikeholdsareal langs fylkesveien og kollektivfelt mot Lillestrøm, avfallshåndtering, gjesteparkering, uteoppholdsarealer og nærlekeplass. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 6. august, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes via Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller postmottak@ralingen.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være skriftlig fremsatt ovenfor Rælingen kommune innen 3 år fra kunngjøring om vedtak, i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Planens dokumenter
Saksutredning med vedtak
Planbestemmelser
Plankart
Planbeskrivelse