Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av gang- og sykkelvei som vil knytte seg på eksisterende gang- og sykkelveier langs fv. 120. Reguleringsplanen er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12.

 

Planens dokumenter kan leses her:

Reguleringsplankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksfremlegg med protokoll

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.