Planen legger til rette for oppføring av tre leilighetsbygg på inntil 5 etasjer og 32 leiligheter med felles takterrasser, uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg. Planområdet ligger i Strømsdalen, nord i kommunen, langs fylkesvei 1502. Planområdet er på ca. 14,5 daa.

 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages innen 14. oktober 2022 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jf. forvaltningsloven kap. VI, til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.

 

Planens dokumenter
Saksutredning med protokoll
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse