Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til åpne organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i Rælingen, og regionale lag/organisasjoner som har medlemmer i Rælingen. Alle tilskudd gis innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Tilskudd gis hovedsakelig til organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. Handikaplaget, pensjonistforeningen og lignende unntas fra dette kravet. Unntatt er også tilskudd til arrangementer/tiltak (pkt. 3), som kan gis til alle organisasjoner. Det gis som hovedregel bare tilskudd til organisasjoner med minimum 15 medlemmer. Regionale organisasjoner vurderes etter antall medlemmer og aktivitet i Rælingen. 

Klikk her for å se gjeldende retningslinjer

Det skal brukes elektronisk søknadsskjema som du finner her:

 

Kommunale mål for innsatsområdet kultur

Kommunen skal gi innbyggerne opplevelse gjennom fellesaktiviteter som skaper identitet, tilhørighet og trivsel. Kommunen vil derfor tilrettelegge for et variert kulturtilbud som kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Kultur skal utvikle toleranse og være brobygger i kontakten mellom mennesker med forskjellig kulturbakgrunn. Kommunen skal verne om kulturminner, og ivareta tradisjoner og naturmiljø. I tråd med kommunens overordnede hensyn, skal det stimuleres til arrangementer og tiltak med grønn profil.