Kjerneoppgaver

Bibliotek, Aamodt ungdomshus - Kulturskolen, SaFiR (samordning av folkehelse og forebyggende arbeid for barn og unge) - Almenkultur som omfatter kulturminner - Kulturarrangementer - Museum - Idrett og friluftsliv . Hovedkontaktledd for lag og foreninger, Barn og unges kommunestyre - Ungdomsrådet - Nattravner – MOT- kulturpris og stipend - Prosjektledelse "Den kulturelle skolesekken" - Tilskudd lag og foreninger - Utleie av lokaler - Offentlig bad - Spillemidler. Saksbehandler komite for kultur – og nærmiljø.

Ansatte

 

Rune Thieme       8PynsGasinCrcAAAAASUVORK 5CYII=

 Rune Thieme, kultursjef                      Ingeborg Anna Wergeland, kulturskolerektor

Pia Bruun Løfshus

 Pia Bruun Løfshus, biblioteksjef