Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kreft, alvorlig sykdom og palliasjon

En pasient med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid kan få tilbud om å leve den siste tiden hjemme i stedet for på sykehus. Pasienten får den nødvendige medisinske pleien i sitt eget hjem.

Generelt

Ansvar for å ta imot henvendelser: Tjenestekontoret for helse og omsorg på tlf. 64 80 20 96 (mandag-fredag 0900-1400) eller e-post:  postmottak@ralingen.kommune.no.

Ansvar for å utføre tjenesten: Hjemmebaserte tjenester v/ hjemmesykepleien.

Beskrivelse

Hvis du eller noen du kjenner har fått kreft eller en annen alvorlig sykdom, så kan behovet for informasjon, støtte og pleie være stort. I samarbeid med tjenestekontoret for helse og omsorg kan hjemmesykepleien informere og veilede om hvilke tilbud og tjenester som finnes både innad i kommunen og gjennom andre samarbeidspartnere.

Hjemmesykepleien samarbeider tett med fastleger, kommunens tjenester, sykehus og andre. Kommunen tilpasser og tilrettelegger tjenestene i samarbeid med hva som er viktig for bruker og pårørende.

Rælingen kommune har et palliativt døgntilbud fra 01.01.20 på Fjerdingby Helsetun. Plass søkes gjennom tjenestekontoret.

Målgruppe

Pasienter/brukere som har fått diagnosen kreft eller annen alvorlig sykdom.

Samarbeidspartnere

Det finnes mange interesseorganisasjoner og offentlige sider for ulike lidelser og sykdommer. Se gjerne på Helse Norge.

Annet tilbud i Rælingen

 • Ved behov eller spørsmål knyttet til hjelpemidler, ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen i kommunen på tlf. 48 16 76 43.
 • Frisklivssentralen i Rælingen kommune hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvnproblemer. 
 • Ved behov for følge til lege eller andre undersøkelser, ta kontakt med Rælingen Frivilligsentral på tlf. 47 69 34 33.
 • Ved behov for å snakke med noen om krise, eksistensielle behov og liknende, ta kontakt med Rælingen kirke på tlf. 64 80 41 60/62.
 • Ved spørsmål knyttet til økonomisk bistand, pleiepenger og andre ytelser, ta kontakt med NAV Rælingen eller NAV.no på tlf. 55 55 33 33.
 • Rælingen Røde Kors kan kontaktes for henvendelser om for eksempel besøksvenn.
 • Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) kan kontaktes på LHL.no og på lokallagets egne nettsider.

 

Tilbud fra Kreftforeningen

 

Tilbud fra sykehus (spesialisthelsetjenesten)

Du trenger henvisning fra lege til behandling på sykehus.

 • Pusterommet (Ahus), er et trenings- og aktivitetstilbud til deg som er under eller nylig har gjennomgått kreftbehandling, som kan kontaktes på tlf. 67 96 61 67.
 • Senter for sorgstøtte (Ahus) gir faglig støtte til barn, ungdom og voksne som opplever dødsfall i nær familie. Senteret kan kontaktes på tlf. 67 96 86 01.
 • Palliativt senter (Ahus) tilbyr lindrende behandling til kreftpasienter og andre pasienter med alvorlig livsbegrensende sykdom. Senteret har også egen sosionom, som kan bistå med søknader angående blant annet økonomi. Senteret kan kontaktes på tlf. 67 96 89 57.
 • Se gjerne på nettsidene til Ahus, da denne oppdateres fortløpende.
 • Lovisenberg lindring og livshjelp - døgnenhet (tidligere Lovisenberg Hospice) er et tilbud til pasienter med alvorlig kreftsykdom og behov for avansert lindrende behandling. Senteret har regional funksjon for Helse Sør-Øst og en må ha henvisning fra lege.
 • Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende, som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring.

Lover

Se blant annet
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og kapittel 3
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Verdighetsgarantiforskriften

Vedlegg


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til tjenestekontoret for helse og omsorg innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til tjenestekontoret. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til tjenestekontoret eller hjemmesykepleien.

Du kan også klage til fylkesmannen i Oslo og Viken over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller bruker sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontakt

Telefon: 64 80 20 96 (09.00-14.00 man-fre)
Avdeling: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Postadresse

Rælingen kommune v/ tjenestekontoret for helse og omsorg
Postboks 100
2025 Fjerdingby

Besøksadresse

Øvre Rælingsveg 176
2008 Fjerdingby

Tjenesten oppdatert: 10.06.2022 09:52