Kontrollsanksjon er ilagt med hjemmel i forskrift om vilkårsparkering av 18. mars 2016 nr. 260.

Betalingsansvar og klage:
Eier og fører av motorvognen er solidarisk ansvarlig for betaling av kontrollsanksjonen; jfr. forskrift om vilkårsparkering av 18. mars 2016 nr. 260 (parkeringsforskriften) § 37. Kontrollsanksjonen må betales innen 3 uker fra ileggelsesdato. Inndrivelse skjer i tråd med inkassolovgivningen samt lov om tvangsfullbyrdelse.

Eier eller fører selv eller person med fullmakt fra disse har rett til å klage på sanksjonen, jfr. parkeringsforskriften § 44. Klagen rettes til Rælingen kommune, som vil behandle klagen. Klagefristen er 3 uker fra ileggelsesdato. Klagen må begrunnes og må inneholde navn og adresse, nummeret på kontrollsanksjonen og motorvognens registreringsnummer. Forutsatt at fristene for å klage i parkeringsforskriften kapittel 9 overholdes, kan et bestridt krav ikke sendes til inkasso før kravets rettmessighet er endelig avgjort.

Hvis du får avslag på din klage på kontrollavgift, kan du klage videre til parkeringsklagenemda, se www.parkeringsklagenemda.no Informasjon om hvordan du går frem vil du få i ditt svarbrev fra kommunen.

 

Eksempler på klagegrunner som kan føre frem

 • Det ble foretatt en lovlig av-/pålessing eller av-/påstigning. (Dette gjelder ikke stanseforbud)
 • Vilkårene for å ilegge kontrollavgift var ikke tilstede.
 • Kjøretøyet var stjålet, og anmeldt til Politiet. (Dokumentasjon må vedlegges)
 • Nødrettslignende forhold. F.eks.Motorhavari, sykdom. (Dokumentasjon må vedlegges)

 

Eksempler på klagegrunner som ikke kan føre frem

 • Bilfører trodde bilen var lovlig parkert
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Bilfører var uoppmerksom
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen
 • Stansen varte kun i kort tid

Husk

 • Klagefrist på 3 uker
 • Klagen må fremsettes skriftlig (se skjema til høyre på siden)
 • Begrunn klagen og vedlegg dokumentasjon
 • Betalingsfristen er på 3 uker