Arealdelen setter rammer for framtidige tiltak og arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Hensikten med kommuneplanens arealdel er langsiktighet og forutsigbarhet i disponeringen av kommunens arealressurser.

Arealdelen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som angir kommunens visjon, langsiktige mål og strategier.

Innhold

Kommuneplanens arealdel består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse med konsekvensutredning, samt risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende.

Plankartet viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer i kommunen og til plankartet er det gitt bestemmelser og retningslinjer. Dette gir grunnlag for hvordan videre detaljplanlegging av kommunens arealer skal skje. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger.

Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Planen ligger nå ute til offentlig ettersyn og høringsperioden er fram til 16.05.2022. Les mer og send inn dine merknader.

Invitasjon til informasjonsmøte og åpen kontordag

Vi inviterer til informasjonsmøte 4. mai kl. 18–20. Du kan også møte oss for en prat på en av våre åpne kontordager på rådhuset, onsdag 27. april og torsdag 5. mai kl. 11:30–16. Les mer om informasjonsmøtet og kontordagene.

 

Prosess

Rælingen kommune startet opp prosessen med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i 2020. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 27.10.2020. Arbeid med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel har pågått fra 2020-2022. Arealdelen ble førstegangsbehandlet i kommunestyret 16.03.2022.   

Nedenfor er en oversikt over tidslinje for revisjon av kommuneplanens arealdel.

Prosess.jpg