Kommunal planstrategi 2016

Kommunal planstrategi 2016 er under oppstart høsten 2015. Kommunal planstrategi 2016 vil avløse tilsvarende planstrategi fra 2012. Planstrategien vil gjelde for arbeidet i kommunestyreperioden 2015-2019.

Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 ble vedtatt i april 2012 og er et grunnlagsdokument for videre kommunal planlegging i Rælingen. Planstrategien er kommunestyrets prioriterings- og styringsdokument for planleggingsbehov i perioden 2011-15.

Planstrategidokumentet med vedlegg gir uttrykk for viktige utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor, samt planleggingsbehov for å møte utfordringene. Planstrategiarbeidet har også inkludert en gjennomgang og oversikt over kommunens plansystem og planverk. Planstrategien inneholder blant annet en beslutning om behov for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Kommunal planstrategi 2012.pdf