Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Komite for kultur og nærmiljø

Komitéen har innstillende myndighet til kommunestyret innen for sitt fagområde og har ikke beslutningsmyndighet i konkrete saker utover unntak som er særskilt bestemt. 

Særlig om komite for kultur og nærmilø
Komité for kultur og nærmiljø har beslutningsmyndighet når det gjelder behandling av økonomiske hovedtilskudd til organisasjonene, kulturstipend, kulturpris og veinavn.

Komitéen kan på eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp/utredes.
Komitéen må aktivt bruke sin initiativrett til å ta opp aktuelle saker/spørsmål  innenfor sine respektive områder.

Komitéen kan arrangere åpne eller lukkede høringer om saker som de har til behandling.
Komitéen kan be om å få til behandling alle saker som de mener berører komiteenes arbeidsområder. Komiteene kan komme med innspill og merknader til sakene dog uten å fatte vedtak som omfatter de økonomiske rammer for sakene.

Se oversikt over medlemmene og møter her

Skjema