Bilfører/eier har adgang til å klage på ileggelse eller inntauing innen 3 uker fra ileggelses- eller inntauingsdato. Klagen må fremsettes skriftlig.Klagen må begrunnes og må inneholde navn og adresse, nummeret på kontrollsanksjonen og motorvognens registreringsnummer. Bruk gjerne det elektroniske skjemaet under eller papirskjema. Har du spørsmål om ileggelsen eller inntauingen kan du kontakte oss.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)

Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

 

Lurer du på hva skiltene betyr? Les mer her

 

Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr er ilagt med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsgebyr av 18. mars 2016 nr. 261.Betalingsfrist er 3 uker fra ileggelsesdato selv om det klages på ileggelsen. Betales ikke ileggelsen innen 3 uker forhøyes den med 50%. Blir klagen tatt til følge, vil innbetalt beløp bli refundert. Les mer her

 

Kontrollsanksjon

Kontrollsanksjon er ilagt med hjemmel i forskrift om vilkårsparkering av 18. mars 2016 nr. 260. Betalingsfrist er 3 uker fra ileggelsesdato. Blir klagen tatt til følge, vil innbetalt beløp bli refundert. Les mer her

 

Borttauing

Borttauing skjer med hjemmel i Vegtrafikkloven § 37. Les mer om borttauing

 

 

 

Klageskjema for parkeringsgebyr/kontrollsanksjon/inntauing