Kartlegging av hule eiker i Rælingen kommune - 2016

 

Totalt ble 27 eiker som oppfyller kravene til forskriftseker kartlagt i 2016. Disse eikene er beskrevet og avgrenset i 26 naturtypelokaliteter som inneholder den utvalgte naturtypen hul eik.Kun fem lokaliteter var registrert i kommunen fra før. Alle de fem lokalitetene ble kartlagt i 2001 – 2002. Hektnereika ble undersøkt i 2013 i forbindelse med kartlegging av rødlistede insekter og andre invertebrater knyttet til hule eiker.

 

23 av lokalitetene er nye, en lokalitet er oppdatert og to lokaliteter er trukket ut som egne naturtypelokaliteter fra en tidligere registrert lokalitet. To av lokalitetene er vurdert som svært viktige, syv som viktige og 17 som lokalt viktige. I tillegg til eikelokalitetene ble en lokalitet kartlagt som naturtypen Ask.

 

For at de biologiske verdiene i tilknytning til eikene skal bli tatt vare på, er det avgjørende at berørte grunneiere, borettslag m.m. har kjennskap til trærnes biologiske verdi og hvordan de må forvaltes. Fylkesmannen sendte derfor ut, i etterkant av kartleggingen, et informasjonsbrev til alle grunneiere som hadde registrerte trær på sine eiendommer.

 

I brevet informerer fylkesmannen om trærnes verdi, samt skjøtsel. Les brevet her.

 

Les mer om kommunens hule eiker her.