Elever som fyller 6 år i 2015 skal begynne i grunnskolen skoleåret 2015/2016, jfr. Opplæringslovens § 2-1. De som har flyttet til kommunen etter 01.10.2014 må fylle inn skjema Skole-innmelding som fins på www.ralingen.kommune.no under Selvbetjening. Skjema fås også på nærmeste barneskole eller på servicetorget på rådhuset.

Elevene i grunnskolen har rett til å gå på den nærmeste skolen kommunen bestemmer er nærmiljøskolen, jfr. Opplæringslovens § 8-1. Vedtak om skoleplass sendes ut innen uke 8 til alle nybegynnere i Rælingen.

Eventuell søknad om framskutt skolestart (dersom barnet fyller 5 år innen 01.04.2015) eller utsatt skolestart, sendes skolen barnet er innmeldt på så raskt som mulig og senest 28.02.2015.

Kunngjøring i Romerikes Blad 8. januar 2015: Innskriving i grunnskolen