Vedtak i kommunestyret 29.04.2015 om kommunereformen - status og utfordringsbilde (med reviderte tidspunkt):

"1. Kommunestyret bestiller følgende utredninger:

a. Konsekvenser for det framtidige tjenestetilbudet til Rælingens innbyggere ved en

større kommune, sammenlignet med å ha tjenestene i egen regi.

b. Konsekvenser av kommunereformen for areal- og transportutvikling og

næringsutvikling.

c. Konsekvenser for lokaldemokratiet i Rælingen dersom vi slår oss sammen med en

eller flere andre kommuner. Inkludert engasjement i frivillighet.

2. Kommunestyret vil ha følgende innbyggermedvirkning:

a. Informasjon til befolkningen, blant annet i form av publikasjoner i postkassene til folk.

b. Folkemøter i kommunens regi.

c. Innbyggerundersøkelse.

d. Rådgivende folkeavstemming våren 2016.

3. Det innhentes erfaringsmateriale for hvordan Sandefjord/Stokke/Andebu har lagt opp

innbyggermedvirkning i sine kommuner forut for kommunesammenslåing.

4. Rådmannen utarbeider tidsplan for gjennomføring av pkt. 1-3 overfor."

For saksfremlegg og møteprotokoll se "Les mer" nedenfor.

 

Aktuelle spørsmålstillinger kan være:

Hvilke forventninger er det til kommunens framtidige tjenestetilbudet?

Hvilke forventninger er det til kommunens utvikling?

Hva er viktig å ta med videre (tjenester) i en ny kommune?

Hva er du mest redd for å miste i en ny kommune?

Hvilke kommuner kan være aktuelle sammenslåingspartnere, og gjelder dette hele eller deler av kommunen?

Hvilke kvaliteter bør kommunen ha for at det skal være et attraktivt sted i framtiden?

 

Har du synspunkter på Rælingen kommune og kommunereformen?

Send gjerne dine innspill eller synspunkter til e-post: postmottak@ralingen.kommune.no , merk: Innspill kommunereformen.

Takk for ditt innspill!

 

Les mer

 Om kommunereform og mulig sammenslåing av Rælingen med nabokommuner

Kommunereformen - status og utfordringsbilde - Kommunestyremøtet 29. april 2015 (Innkalling og saksdokument)

Kommunereformen status og utfordringsbilde -  Kommunestyremøtet 29. april 2015 (Møteprotokoll)

Kommunereformen - tilleggsutredning om framtidig tjenestetilbud - sak med vedlegg - til formannskapet 17.08.2015 og kommunestyret 26.08.2015

 

Artikkel er publisert 15. april 2015 og oppdatert 18. august 2015.