For aktuell informasjon om arbeidet som pågår, se nederst på siden under "Les mer".

Kort informasjon om det som er gjort:

Fylkesvei 152/ Øvre Rælingsvei gjennom Fjerdingby Sentrum er  oppgradert til miljøgate.

Fylkesveien er hevet og rustet opp med kantstein, fortau, ny gatebelysning og beplatning fra syd for Tangerudveien og forbi ungdomsskolen er på plass.

Våren 2021 ble veien åpnet for gjennomkjøring og hele den nye traseen ble åpnet i juli 2021.

I august 2021 er sydgående busstopp Marikollen etablert i Bjørnholthagan og nordgående busser har stopp Marikollen i Øvre Rælingsveg.

 

Her er mer informasjon om arbeides som videre gjøres: 

Tangerudveien rustes opp med fortau og belysning og tilbakeføres i opprinnelig trase syd for Marikollhallen. Det vil også være noe arbeid i krysset Bjørnholthagan/Øvre Rælingsvei for å tilpasse krysset og nytt busstopp for sydgående busser i Bjørnholthagan.  

Prosjektet med miljøgate og fortau vil pågå i etapper som følger utbyggingen langs veien og vil ferdigstilles fortløpende når byggeprosjektene er ferdige. Følg med i bildekarusellen.

 

Det vil være gang- og sykkelveier for myke trafikanter på begge sider av Øvre Rælingsvei/fylkesveien, med kryssing i opphevet gangfelt ved Bjørnholthagan og ved Fjerdingby skole. 

Samtidig med arbeidene med veien, legges nye vann og avløpsledninger langs og gjennom  fylkesveien og Tangerudveien. Det legges også nye høyspentledninger som skal dekke strømbehovet til utbyggingen i sentrum og Marikollen.

På østsiden av fylkesveien, mellom Bjørnholthagan og dagens Fjerdingby skole i ravinedalen bygges det opp et fordrøyningsanlegg for å håndtere overvann i hele området. Området vil opparbeides med grøntanlegg, gangvei og bekkedrag/dam som skal håndtere svingninger i overvannet. Disse arbeidene utføres i 2021.

 

Her er noen illustrasjoner: 

Fordrøyning ravinedal

Illustrasjonsplan fra skisseprosjekt

 

Les mer:

Ferdigstillelse av fortau langs miljøgate i Øvre Rælingsveg (13.05.2022)

Stenging av P-plass bak Marikollhallen fra uke 11  (17.03.22)

Miljøgate i Fjerdingby sentrum er fint  (25.05.2021)

Strekning Øvre Rælingsveg fra Tangerudvegen åpner 21. mai (20.05.2021)

Litt status om arbeider i sentrum (10.05.2021)

Arbeider infrastruktur Fjerdingby sentrum - vedtak i kommunestyret (3.05.2021) 

Omkjøring fylkesvei via Bjørnholthagan fra 2. september (31.08.2020)

Endring i trase for fotgjengere fra 17. august (14.08.2020)

Endret adkomst Marikollhallen fra 1. august (2.07.2020)

 

Mer om Fjerdingby sentrum