Sporløs ferdsel

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Dette fremkommer i forurensningsloven § 28.

Båndtvang

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjedet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Dette fremgår av hundeloven § 6.

Obs! Hundeeier er ansvarlig for å ha kontroll på hunden også utenom båndtvangperioden. Uavhengig av årstid er hundeeier ansvarlig for at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel. Dette fremgår av hundeloven § 4.

Rælingen kommune har en lokal forskrift som åpner for at rådmannen kan vedta utvidet båndtvang på hund under ekstraordinære forhold. Forskriften finner du her.

Motorisert ferdsel

I marka er motorferdsel i utmark og vassdrag forbudt.
Unntakene fra bestemmelsen fremgår av markaloven § 10.
Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra bestemmelsene om motorferdsel.

Ferdselsbestemmelser for bruk av båt i Øyeren og Nitelva finner du her.
Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon til motorferdsel innenfor reservatene i kommunen.

Telting

Av friluftslovens § 9 er det generelt lov å telte i utmark.
I Rælingen er det derimot noen unntak:

  • Telting, camping eller lignende er derimot forbudt i offentlige parker, grøntarealer, badeplasser og friområdet i tettbygd strøk (forskrift om politivedtekt § 2-1).
  • Telting, bading, e.l er ikke tillatt ved Nordbysjøen, grunnet vannets status som krisevannkilde.

Restriksjoner i reservatene

Er du usikker på hva som er tillatt i reservatene finner du informasjon om dette i forskriftene.

Forskrift om Nordre Øyeren naturreservat

Forskrift om Ramstadslottet naturreservat

Forskrift om Østmarka naturreservat