Sporløs ferdsel

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Dette fremkommer i forurensningsloven § 28.

Båndtvang

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjedet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Dette fremkommer i hundeloven § 6.

Rælingen kommune har også en lokal forskrift som åpner for at rådmannen kan vedta utvidet båndtvang på hund under ekstraordinære forhold. Forskriften finner du her.

Motorisert ferdsel

I marka er motorferdsel i utmark og vassdrag forbudt. Unntakene fra bestemmelsen fremkommer i markaloven § 10.

Ferdselsbestemmelser for bruk av båt i Øyeren og Nitelva finner du her.

Telting

Av friluftslovens § 9 er det generelt lov å telte i utmark. Telting, camping eller lignende er derimot forbudt i offentlige parker, grøntarealer, badeplasser og friområdet i tettbygd strøk (forskrift om politivedtekt § 2-1).

Restriksjoner i reservatene

Er du usikker på hva som er tillatt i reservatene finner du informasjon om dette i forskriftene.

Forskrift om Nordre Øyeren naturreservat

Forskrift om Ramstadslottet naturreservat

Forskrift om Østmarka naturreservat