Rælingen kommune har søkt om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann for kommunens ledningsnett med tilhørende pumpestasjoner og overløp. Avløpsvannet føres til Nedre Romerike Avløpsanlegg.

For at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren fatter vedtak i saken, ber de berørte parter om å utale seg i saken.

Se Statsforvalterens nettside eller brevet.

Høringsinnspill sendes innen 07.06.2022 til Statsforvalteren i Oslo og Viken.