Planområdet er på totalt ca. 141 daa der største delen av planområdet ligger i Skedsmo kommune (ca. 106 daa), mens 35 daa av planområdet ligger i Rælingen kommune. For å skape de nødvendige rammene for et urbant utviklingsområde foreslås blant annet å etablere en dobbel kvartalsstruktur og en strandpromenade langs Nitelva. Det er utarbeidet konsekvensutredning for reguleringsplanen da det foreslås å fylle ut i Nitelva.

Vedtaket og saksframstillingen for de to kommunene er ulike. Vedtak, saksframstilling, plankart, reguleringsbestemmelser og alle vedlegg i saken kan for de respektive kommunene ses på rådhuset i Rælingen (servicetorget) og på rådhuset i Lillestrøm (ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje).

Attraksjonskart - Strandveien - illustrasjon

Attraksjonskart - Strandveien (Bilder og illustrasjoner er hentet fra Illustrasjonshefte). 

Linker til saksdokumenter finnes nederst i denne artikkelen. For å kunne se samtlige vedlegg i saken i Rælingen kommune henvises det til denne linken på kommunens hjemmeside: Innsyn politisk sak - Strandveien.

For Skedsmo kommune kan planen sees på deres hjemmeside: https://www.skedsmo.kommune.no/arealplan

 

Fristen for å komme med innspill er: 07.01.2018      

Du kan sende innspill til:

postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 12/8178. Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

postmottak@ralingen.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 12/2938. Eventuelt kan du sende det til Rælingen kommune, utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby.

 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med:

 

Hege Cecilie Ludvigsen, tlf. 66 93 84 47, eller e-post hegecl@skedsmo.kommune.no

 

Eva G. Pettersen, tlf. 63 83 52 08, eller e-post eva.pettersen@ralingen.kommune.no

 

Saksdokumenter for planen i Rælingen kommune kan ses her:

Saksframlegg med vedtak fra møtet

Vedlegg:

1 Forslag til reguleringsplan, Vertikalnivå 2 og 3 (innfelt), datert 20.05.17.pdf

2 Forslag til reguleringsplan, Vertikalnivå 1, datert 16.05.17.pdf

3 Reguleringsbestemmelser (rådmannens forslag), datert 19.09.17.pdf

4 Reguleringsbestemmelser (forsalgstillers forslag), datert 20.05.17.pdf

5 Planbeskrivelse.pdf

6 Illustrasjonshefte.pdf

7 Byromsprogram, inkludert illustrasjonsplan.pdf

8 Konsekvensutredning.pdf

9 Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

10 Handelsanalyse.pdf

11 Samfunnsnytteanalyse.pdf

12 Rælingen kommune - Vurdering av naturmangfold, datert 12.06.2017.pdf

13 Perspektivtegninger som viser sikt fra bak eksisterende hus i Rælingen.pdf

14 VA-rammeplan.pdf

15 Tekniske vegtegninger.pdf

16 Miljøtekniske undersøkelser.pdf

17 Vannlinjeberegninger.pdf

18 Grunnundersøkelser.pdf

19 Beskrivelse av faseplan.pdf

20 Vindanalyse.pdf

21 Luftkvalitetsvurdering.pdf

22 Kapasitetsutredning brannvann.pdf

23 Vurdering av økt utnyttelsesgrad for arealer innenfor Rælingens kommunegrense.pdf

24 Vurdering av byggehøyder mot elva.pdf

25 Vurdering av ny broforbindelse fra øya og direkte til elvepromenade.pdf

26 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan.pdf

27 Overvåkningsprogram.pdf

28 Planprogram.pdf

29 Oversikt over vanninsektfauna i planområdet.pdf

30 Økologiske krav og premisser for etablering av øya samt Nitelvas kantsoner.pdf

31 Flomsonekart_dagens terreng og med heving av terrenget.pdf

32 Hydrauliske beregninger_høy vannføring Nitelva.pdf

34 Nitelva_Samvariasjon med Øyeren.pdf

35 Plantegning med snitt A-A, B-B og C-C.pdf

36 Profiltegning av snitt A-A, B-B og C-C.pdf

37 Illustrasjonsplan, ny plan for bebyggelsesstruktur.pdf

38 Profil- og plantegning for nytt snitt øy.pdf

39 Områdestabilitet.pdf

40 Stabilitetsvurdering av midlertidig lagring av masser.pdf

41 Borplan.pdf

42 Oversiktskart.pdf

43 Total- og slagsonderinger.pdf

47 Tolkning av analyseresultater.pdf

48 Feltrapport miljøtekniske grunnundersøkelser land.pdf

51 Plankart med flomutbredelse for en 200 årsflom (framtidig situasjon).pdf

52 Rapport, medvirkningsmøte med ungdomsrådet.pdf

53 Stabilitetsberegninger.pdf

54 Sluttrapport for forurenset grunn_R3 Entreprenør AS.pdf

55 NVE rapport nr. 83-2016.pdf

Strandveien - illustrasjonsbilde MIR